Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 20.10.2016

MliDno-2016-227

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsät ja vesialueet vastuuyksikkö on tarjonnut pystykaupalla hakattavaksi seuraavat leimikot:

  • Rantakylä: Perä-Parkko ym. 491-417-1-1013, 824 m3
  • Moisio: Salapirkko 491-406-2-138 ja Sairila: Taipalisenniemi 491-419-1-432 yht. 1 273 m3
  • Ristiinan Lyytikkälä: Marttila ym.491-539-1-13, 2 293 m3
  • Pajulahti: Tikka 491-506-5-14, 2 038 m3

Yhteensä 6 428  m3  

Leimikoiden rajaus perustuu metsäsuunnitelmaan. Tarjouspyyntö postitettiin kuudelle (6) yritykselle ja tarjoukset on jätettävä 3.11.2016 klo 11.00 mennessä.

Tarjouspyyntö ja avauspöytäkirja ovat liitteenä. Tarjousvertailut esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää, että leimikot myydään korkeimman tarjouksen tehneille seuraavasti:

  • Rantakylä, Perä-Parkko ym.: Versowood Oy, 43.674,20 €
  • Moisio, Salapirkko ja Sairila, Taipalisenniemi: UPM-Kymmene Oyj, 61.109,50 €
  • Ristiina, Lyytikkälä, Marttila ym.: UPM-Kymmene Oyj, 50.456,00 €
  • Pajulahti, Tikka: Harvestia Oy, 69.933,00 €

Kaupoista laaditaan tarjousten mukaiset metsänhakkuusopimukset. Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, metsät ja vesialueet/Annamari Huttunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli