Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Oikaisuvaatimukset Taide elämään! -hanketta koskevasta kaavoituspäällikön hankintapäätöksestä

MliDno-2016-306

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Frei Zimmer Oy ja Marjukka Korhonen ovat esittäneet oikaisuvaatimukset 12.10.2016 tehdystä kaavoituspäällikön hankintapäätöksestä koskien Taide elämään! -hanketta.  Kumpikin on osallistunut tarjouskilpailuun, joten kummallakin on oikeus tehdä oikaisuvaatimus päätöksestä. Oikaisuvaatimukset on tehty säädetyn 14 vuorokauden kuluessa ja ne ovat liitteenä. Ne käsitellään teknisessä lautakunnassa yhdessä, koska niihin sisältyy osin samoja vaatimuksia ja muutoksenhakuperusteita. Marjukka Korhosen oikaisuvaatimuksessa on jossakin kohdin käytetty myös termiä hankintaoikaisuvaatimus, mutta molemmat on käsitelty kuntalain mukaisina oikausvaatimuksina. Lautakunnan käsittelyn tai oikaisuvaatimuksen tekijöiden kannalta tällä ei ole eroa.

Mikkelin kaupunkisuunnittelu esittää vastineena Frei Zimmer Oy:n oikaisuvaatimuksen perusteisiin seuraavaa:

1. Hankintapäätöksen perustelut eivät ole hankintalain mukaiset

Tarjousten vertailu perustui laadullisten seikkojen arviointiin. Laadullinen arviointi sisältää tarjousten ominaisuuksien kartoittamisen ja tunnistamisen. Nämä ominaisuudet esitettiin tarjousten sanallisissa arvioinneissa. Laadullista kuvaamista ei voi pitää automaattisesti mielipiteenomaisena.

2. Hankintapäätöksessä ei tarjousten vertailuja ole tehty tarjouspyynnössä esitetyin laatukriteerein ja arviointitavoin. Ks. tarjouspyynnön kohta Tarjousten vertailu ja valintakriteeri.

Tarjousten vertailusta laadittiin tarjouspyynnön mukainen pisteytys. Pisteytystä ei esitetty hankintapäätöksessä. Laadittu pisteytys on esitelty tekniselle lautakunnalle ja liitetään lautakunnan  päätökseen. Tarjouspyynnössä esitettiin laatukriteereiden painoarvoksi toteutussuunnitelma 50 % ja henkilöiden osaaminen 50 %. Pisteytys on laadittu tarjouspyyntöä vastaavalla tavalla eikä siinä ole käytetty sellaisia eri laatukriteereiden arvottamisia, joita ei tarjouspyynnössä olisi esitetty. Lisäksi tarjouspyynnössä tuotiin esiin, että tarjouksia vertaillaan tilaajan odotuksiin, vaatimuksiin ja tarpeisiin nähden sekä suhteessa muihin saapuneisiin tarjouksiin.

Toteutussuunnitelman arviointikriteereiksi tarjouspyynnössä kerrottiin työohjelman vastaavuus hankkeen tavoitteisiin, työtehtävien organisointi, käytettävät menetelmät sekä työn kokonaistuntimäärän mitoitus. Pisteytyksessä jokainen osio tarkasteltiin yhtä merkittävänä eli arviointikriteereitä ei arvotettu eri painoarvoin. Laatukriteerejä on pisteytyksessä arvioitu asteikolla 0–5 (0=täysin puutteellinen vastaus 1=heikko, 2=tyydyttävä, 3=melko hyvä, 4=hyvä, 5=erinomainen). Tuntimäärän osalta pisteytys tehtiin seuraavalla kaavalla: (tarjouksen tuntimäärä/suurin tuntimäärä *100).

Henkilöiden osaamisen arviointikriteereiksi tarjouspyynnössä kerrottiin kokemus taidekoordinointityöstä sekä julkisen taiteen hankinnasta ja tuottamisesta, kokemus osallistavasta suunnittelusta ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kokemus taiteen yhdistämisestä yhdyskuntarakenteen suunnittelun prosesseihin. Pisteytyksessä jokainen osio tarkasteltiin yhtä merkittävänä eli arviointikriteereitä ei arvotettu eri painoarvoin. Laatukriteerejä on pisteytyksessä arvioitu asteikolla 0–5 (0=täysin puutteellinen vastaus 1=heikko, 2=tyydyttävä, 3=melko hyvä, 4=hyvä, 5=erinomainen).


A. Henkilöiden osaaminen
Frei Zimmer Oy:n mittava ja merkittävä kokemus sekä henkilöiden osaaminen on arvioitu kokonaisuudessaan erinomaiseksi. Valitun konsultin osalta henkilöiden osaamisen arviointia on nostanut hanketta varten kootun työryhmän osaaminen, josta löytyy kokemusta muun muassa osallistavasta suunnittelusta ja vuorovaikutusmenetelmistä. Valitun konsultin kokemus on projektin laatuun ja laajuuteen nähden arvioitu riittäväksi.

B. Kokemus taidekoordinoinnista sekä julkisen taiteen hankinnasta ja tuottamisesta
Frei Zimmer Oy:n kokemus taidekoordinoinnista sekä julkisen taiteen hankinnasta ja tuottamisesta on arvioitu erinomaiseksi (5). Valitun konsultin vastaava kokemus on arvioitu melko hyväksi (3). Vertailussa on huomioitu Frei Zimmer Oy:n laaja kokemus korkeimmin pistein.

C. Kokemus taiteen yhdistämisestä yhdyskuntarakenteen suunnittelun prosesseihin
Frei Zimmer Oy:n kokemus on arvioitu erinomaiseksi (5). Valitun konsultin kokemus on arvioitu hyväksi (4). Valitun konsultin arviointia on nostanut kokemuksen lisäksi asiasta laadittu diplomityö, jossa on käsitelty taiteen yhdistämistä yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ansioituneesti. Tästä huolimatta valitun konsultin kokemusta ei ole arvioitettu yhtä korkealle useita referenssejä omaavan Frei Zimmer Oy:n kanssa.

D. Työohjelman vastaavuus hankkeen tavoitteisiin
Tarjouspyynnössä on pyydetty esittämään työohjelma, josta käy selkeästi ilmi työmäärä sekä laadittavan työn sisältö. Työohjelman arviointi on erotettu henkilöiden osaamisen arvioinnista tarjouspyynnön mukaisesti, tämän vuoksi työohjelma on arvioitu itsenäisenä tarjoajan esittämänä suunnitelmana.

Valittu konsultti on työohjelmassaan esittänyt laajasti eri työvaiheet ja niiden tavoitteet, työvaiheiden sisällön, työn organisoinnin työryhmän kesken sekä tilaajan suuntaan, viestintäkeinot, vuorovaikutuksen järjestämisen sekä cultural planning menetelmän soveltamisen. Tämän vuoksi valitun konsultin työohjelman vastaavuus hankkeen tavoitteisiin, työtehtävien organisointi sekä käytettävät menetelmät arvioitiin erinomaisiksi. Frei Zimmer Oy:n työohjelma arvioitiin vastaavilta osin hyväksi tai melko hyväksi. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouksia vertaillaan suhteessa muihin saapuneisiin tarjouksiin. Työohjelmien arvioinnissa valitun konsultin työohjelma arvioitiin selkeästi muita tarjouksen jättäneiden esittämiä työohjelmia paremmaksi.

E. Työn kokonaistuntimäärän mitoitus ja työtehtävien organisointi
Kokonaistuntimäärän käyttäminen tarjouksen laatukriteerinä on ollut perusteltua, koska työn kokonaistuntimäärän arviointi kertoo tarjoajan sitoutuneisuudesta projektiin ja onko tarjoaja ymmärtänyt projektin vaatiman työmäärän oikein. Työtuntimäärällä ei ole ollut erityisen suurta painoarvoa (12,5 %). Lisäksi Frei Zimmer Oy on saanut kohdasta edukseen pisteitä verrattuna valittuun konsulttiin.

Työtehtävien organisoinnissa on kiinnitetty arvioinneissa huomiota muun muassa yhteydenpidon järjestämiseen tilaajan ja konsultin välillä. Frei Zimmer Oy esittää työohjelmassaan 7 kokousta, valittu konsultti 11 kokousta. Valittu konsultti on myös esittänyt sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän järjestämisen eritellysti sekä esittänyt käytännönläheisen suunnitelman cultural planning menetelmien hyödyntämistä hankkeessa.

Valittu toimittaja on tarjouksessaan nimennyt 3 erityisasiantuntijasta muodostuvan työryhmän ja ilmoittanut heidän referenssitiedot taidekoordinointityöstä. Ilmoitetut asiantuntijat ovat kuvanveiston, valokuvataiteen, ja maalaustaiteen erityisosaajia. Valitulla toimittajalla ja alihankkijoilla on hyvät edellytykset ja riittävä kokemus hankkeen menestyksekkääseen läpivientiin.

F. Käytettävät menetelmät
Hankinnan kohteena oleva taidekoordinointityö sisältää taideohjelman laatimisen ohella kaavallisen ohjauksen, hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen lisääntymisen asukkaiden keskuudessa sekä cultural planning menetelmän aikaansaannokset. Jokainen osio voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja erilaisia menetelmiä soveltaen. Tarjouspyynnössä on mainittu, että tarjouksia vertaillaan tilaajan odotuksiin, vaatimuksiin ja tarpeisiin nähden sekä suhteessa muihin saapuneisiin tarjouksiin. Tarjouksissa esitettyjä käytettäviä menetelmiä voidaan arvioida suhteessa siihen, miten ne vastaavat Mikkelin kaupungin odotuksia, vaatimuksia ja tarpeita. Tästä tarkastelusta syntyy tilaajan kannalta laadullisia eroja.

3. Hankintapäätöksessä on sivuutettu pätevämpiä tarjoajia. Valittavan konsultin ilmoittamien referenssien todellinen sisältö tulee aina tarkistaa.
Referenssit on arvioitu todellisen sisällön perusteella. Frei Zimmer Oy:n kokemus on huomioitu pisteytyksessä selvästi parhain pistein kaikilla tarjouspyynnössä esitetyillä osa-alueilla. Muillakin tarjouksen jättäneillä konsulteilla on kokemusta taidekoordinointityöstä, julkisen taiteen hankinnasta ja tuottamisesta, kokemusta osallistavasta suunnittelusta ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kokemusta taiteen yhdistämisestä yhdyskuntarakenteen suunnittelun prosesseihin. Kaikki tarjouspyyntöä vastaava kokemus on huomioitu pisteytyksessä, merkittävä ja pidempi kokemus on luonnollisesti arvotettu korkeimmin pistein.

4. Tarjouspyynnön liitteessä 1 Toimintasuunnitelma on useita suoria lainauksia valitun konsultin diplomityöstä. Valitun konsultin kytkeytyminen tarjouspyyntöön mahdollistaa kyseenalaistavia tulkintoja.
Hankkeen toimintasuunnitelmassa on hyödynnetty tietoa useista eri lähteistä. Valitun konsultin julkaisu on tarjonnut taustoittavaa tietoa hankkeen toimintasuunnitelman laadinnalle useiden muiden lähteiden ohella. Tilaaja katsoo, ettei julkaistu tieto ole syy tarjoajan poissulkemiselle tarjouskilpailusta.

Marjukka Korhosen oikaisuvaatimuksen perusteisiin Mikkelin kaupunkisuunnittelu esittää vastineena seuraavaa:

5. Haen oikaisua yllä mainittuun päätökseen ja tarjousten arviointiin perusteina se, ettei päätös täytä hankintalain henkeä, koska pisteytys puuttuu ja sanalliset arvioinnit ovat mielipiteen muodossa. Lisäksi on sivuutettu kokeneita hakijoita, eikä ole tarkastettu voittaneen referenssejä.
Kts. Frei Zimmer Oy:n oikaisuvaatimukseen annetun vastineen kohdat 1., 2. ja 3.

Marjukka Korhosen kokemus taiteen yhdistämisestä yhdyskuntarakenteen suunnittelun prosesseihin on arvioitu erinomaiseksi (5). Kokemus taidekoordinointityöstä sekä julkisen taiteen hankinnasta ja tuottamisesta sekä kokemus osallistavasta suunnittelusta ja vuorovaikutusmenetelmistä on arvioitu hyviksi (4). Valitun konsultin osalta henkilöiden osaamisen arviointia on nostanut hanketta varten kootun työryhmän osaaminen, josta löytyy kokemusta muun muassa osallistavasta suunnittelusta ja vuorovaikutusmenetelmistä. Valitun konsultin kokemus on projektin laatuun ja laajuuteen nähden arvioitu riittäväksi.

6. Tarjouspyynnön sekavuus ja ristiriitaisuudet. Tarjouspyynnön pohjalta on ollut vaikeaa määritellä tarjousta vastaavaa työohjelmaa, jonka vaikutus arvioinnissa on kuitenkin ilmoitettu olevan 50%. Tarjouspyyntö liittyy laajaan hankekokonaisuuteen (Taide elämään! -hankkeen toimintasuunnitelma, tarjouksen liite 1). Tarjouspyynnössä ei ole tarkemmin eritelty, mitä osia hankekokonaisuudesta on jo tehty ja mihin hankittava työ kohdistuu.
Tarjoajille annettiin mahdollisuus lähettää tarjouskilpailun aikana kysymyksiä. Tarjouskilpailun aikana yksikään tarjoaja ei esittänyt tarkentavia kysymyksiä.

G. Kuinka pitkällä Cultural planning -menetelmän käyttöön otossa poikkihallinnollisesti ollaan ja mitä resursseja menetelmän noudattamisessa on käytössä?
Hankkeen toimintasuunnitelmassa kerrotaan, että cultural planning -menetelmä järjestetään ja pilotoidaan osaksi taideohjelmasuunnittelua. Toimintasuunnitelmassa ei kerrota cultural planning -menetelmän aikaisemmasta soveltamisesta Mikkelissä. Menetelmän soveltamisesta ei ole sellaista aiempaa kokemusta Mikkelissä, joka olisi tullut huomioida tarjouksen laatimisessa. Toimintasuunnitelmassa painotetaan, että cultural planning -menetelmää hyödynnetään erityisesti pilottikohteiden suunnittelussa. Tilaaja on näin kertonut miltä osin menetelmää odotetaan hankkeessa sovellettavan.

H. Mitä tehtävän tarkempi sisältö on? Taide elämään! -hankkeen toimintasuunnitelmassa mainitaan taiteen toimintaohjelman sekä taideohjelman laatiminen, mutta kummankaan ohjelman sisältöä ei ole kunnolla avattu. Taiteen toimintaohjelmaa ei tiettävästi alalla ole laadittu. Käsitteistö on hieman epäselvää.
Taiteen toimintaohjelmalla ja taideohjelmalla tarkoitetaan hankkeen toimintasuunnitelmassa samaa asiaa. Hankkeen toimintasuunnitelmassa kerrotaan, että taideohjelmassa määritellään suuret linjat julkisen taiteen sijoittamiselle sekä esittämiselle Mikkelin kaupunkiorganisaation näkökulmasta. Hankkeen toimintasuunnitelmassa on esitetty kysymykset, joihin taideohjelman tulisi vastata:

  • Kuinka Mikkelissä hankitaan julkisia taideteoksia?
  • Kuka hankinnoista päättää?
  • Ketkä määrittelevät teoksen reunaehdot ja/tai ohjaavat työn laatimista?
  • Minne ja millaisiin paikkoihin teosten tulisi sijoittua?
  • Millainen yhteistyönmalli kaupunkiin tehdään? Ketkä siinä ovat osallisina?
  • Millä tavoilla taidetta halutaan esittää?


Lisäksi on esitetty kaksi ennalta valittua pilottikohdetta, syyt kohteiden valintaan sekä kohteiden kuvaukset.

Tilaaja on esittänyt hankkeen toimintasuunnitelmassa taideohjelman keskeisen sisällön. Taideohjelman sisällön tarkempi kuvaus ei ole ollut perusteltua, koska työn sisältö muotoutuu osittain myös vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa. Tilaaja on esittänyt taideohjelman sisällölliset vaatimukset riittävällä tarkkuudella tarjouspyynnön liitteenä olleessa hankkeen toimintasuunnitelmassa.

I. Mitä tehtävää hankinnalla tarkkaan ottaen tarkoitetaan? Tarjouksen liitteenä olevassa Taide elämään! -hankkeen toimintaohjelmassa mainitaan taidekoordinaattori/erityisasiantuntija sekä toisaalla hankekoordinaattori. Hankekoordinaattorin mainitaan vastaavan viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Taidekoordinaattorin/erityisasiantuntijan taas taiteen toimintaohjelman tai taideohjelman laatimisesta yhdessä poikkihallinnollisen työryhmän kanssa sekä pilottikohteiden toteutus. Kuitenkin ilmeisesti kaikkia tehtäviä tulisi sisällyttää tarjoukseen.

Taidekoordinaattorilla/erityisasiantuntijalla/hankekoordinaattorilla tarkoitetaan samaa henkilöä. Tarjouksessa on voinut esittää myös työryhmän käyttöä, jolloin tehtäviä on voitu esittää jaetusti. Tarjouspyyntö koskee tarjouspyynnön otsikon mukaisesti Taide elämään! -hankkeen koordinointia. Hanke pitää sisällään hankkeen toimintasuunnitelman mukaisesti taideohjelman laatimisen, pilottikohteiden suunnittelun ja niistä cultural planning -menetelmän kautta saadun tiedon ja kokemusten hyödyntämisen. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan, että hanketta vetää taidekoordinaattori tai alan erityisasiantuntija, joka asiantuntijaroolinsa ohella vastaa hankkeen eteenpäin viemisestä. Kyseessä oleva tarjouskilpailu koskee tätä koordinointityötä.

J. Taide elämään! -hankkeen toimintaohjelmasta ei saa tietoa, mikä on Mikkelin kaupungin nykyinen taidehankintojen tilanne eikä millaisia vuorovaikutusmenetelmiä on aiemmin käytetty. Lähtötilanne jää avoimeksi.
Lähtötietona hankkeen toimintasuunnitelmassa on kerrottu taidepyöräilykierroksesta sekä yleisesti taidesuunnittelusta Mikkelin kaupungissa. Lähtötietoja on annettu riittävästi tarjouksen laatimista varten ja tarjoajilla on ollut mahdollisuus kysyä täsmentäviä tietoja tarjouskilpailun aikana. Tarjouskilpailun aikana ei esitetty tilaajalle kysymyksiä.

K. Taide elämään! –hankkeen toimintaohjelmasta saa kuvan, että se on laadittu aiemmin hankerahoitushakua varten. Se, miten ohjelmatyö halutaan kaupungissa jalkauttaa käytäntöön, on tarjouskilpailussa jäänyt liian vähälle huomiolle.
Taide elämään! -hankkeen toimintasuunnitelma on laadittu hankerahoitusta varten. Tarjouskilpailu koskee hankkeen koordinointityötä, joten hankkeen toimintasuunnitelma on perusteltu lähtötieto ja ohjenuora koordinointityölle. Ohjelmatyön jalkauttamista ja organisointia ovat tarjoajat voineet esitellä tarjouspyynnössä pyydetyssä työohjelmassa. Työohjelmaa on tarjouspyynnön mukaisesti arvioitu muun muassa työtehtävien organisoinnin ja käytettävien menetelmien osalta.

L. Tarjouskilpailun voittaja on ilmeisesti ollut mukana tarjouksen valmistelussa, on hänellä ollut nykytilanteesta ja toimeksiannon päämääristä muita kilpailijoita tarkempaa tietoa työohjelman laatimiseksi.
Tarjouskilpailun voittaja ei ole osallistunut tarjouspyynnön valmisteluun eikä hankkeen suunnitteluun. Tarjouskilpailun voittajalla ei ole ollut nykytilanteesta ja toimeksiannon päämääristä muita tarjoajia tarkempaa tietoa työohjelman laatimista varten. Katso lisäksi Frei Zimmer Oy:n oikaisuvaatimukseen annetun vastineen kohta 4.

M. Esitän pyynnön, että Mikkelin kaupunki uusii tarjouskilpailun tarkennetulla tehtävän määrittelyllä sekä pisteyttää tarjoukset huolellisesti.
Mikkelin kaupunkisuunnittelu katsoo, että tarjouspyyntö ja sen liitteenä ollut hankkeen toimintasuunnitelma ovat antaneet riittävät lähtötiedot tarjouksen valmisteluun. Tarjoajille annettiin myös mahdollisuus lähettää tarjouskilpailun aikana kysymyksiä. Tarjouskilpailun aikana yksikään tarjoaja ei esittänyt tarkentavia kysymyksiä.

Tarjoajien pisteytys on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää hylätä Taide elämään! -hanketta koskevasta kaavoituspäällikön hankintapäätöksestä tehdyt Frei Zimmer Oy:n ja Marjukka Korhosen oikaisuvaatimukset, koska niissä ei kaupunkisuunnittelun antaman vastineen perusteella ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa päätöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin esityslistan mukaisesta järjestyksestä poiketen pykälän 134 jälkeen.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa.

Tiedoksi

Frei Zimmer Oy, Marjukka Korhonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.