Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Mikkelin kaupungin liittyminen Waltti-lippujärjestelmän digitransit-reittiopaspalveluun

MliDno-2016-2326

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) aikoo tuottaa reittiopas-palvelun Helsingin Seudun liikenteen (HSL) sekä Liikenneviraston (LiVi) kanssa yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten (mm. Mikkelin kaupunki) joukkoliikenteille.  Digitransit –palvelun tavoitteena on toteuttaa reaaliaikainen joukkoliikenteen reittiopas kaupunkien ja kuntien käyttöön. LMJ tiedustelee osakkaiden halukkuutta liittyä digitransit-reittiopaspalveluun, jotta hankkeen toteutus ja kustannusarvio saataisiin varmistettua.

Reittihaku etsii asiakkaalle nopeimman reitin kahden osoitteen välillä annettuna ajankohtana.  Reittihakupalvelu sisältää kaiken viranomaisen Waltti-liikenteen sekä Waltti-järjestelmään liittyvän markkinaehtoisen joukkoliikenteen. Reittiopaspalvelu paikantaa sijainnin ja kertoo lähimmät linjat, pysäkit, reitit ja aikataulutiedot reaaliaikaisesti.  Reittioppaassa otetaan huomioon myös vaihtoehtoiset kulkuvälineet bussiliikenteen lisäksi ja tuodaan esille myös muut joukkoliikennevälineet (mm.  kutsuohjattuliikenne) saatavissa olevan aineiston mukaisesti. Myös VR:n liikenne tulee mukaan. Reittiopas etsii soveliaimman reitin ottaen huomioon kävelyyn ja pyöräilyyn etäisyyden, olemassa olevat pyörä- ja kävelytiet ja niiden kunnon. Tarkennetussa haussa voi painottaa myös muita hakuehtoja, esimerkiksi vaihtojen määrää tai kävelymatkan pituutta.  Reaaliaikaista tietoa hyödyntäen reittiehdotuksissa otetaan huomioon palvelutilanteen muuttuminen. Reittioppaan linjakartta näyttää haluttujen liikennevälineiden linjat sekä pysäkkien sijainnit ja niiden seuraavat lähdöt.

Aikataulu- ja reittitietodata haetaan Waltti-järjestelmästä. Reittioppaan tavoitteena on tarjota käyttäjille ajantasaista joukkoliikennetietoa ja sujuvampaa liikkumista. Käyttöliittymänä tulee olemaan Mobile First -ajattelun mukainen käyttöliittymä, joka tulee olla upotettavissa myös 3. osapuolen sivusto- tai aplikaatiokokonaisuuteen (lähtökohtana HSL toteutus, jota muokataan esim. värien osalta kunkin viranomaisen tai Waltin brändiin soveltuvaksi)

Digitransit-reittiopaspalvelun tuotannosta aiheutuvat kulut jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan. Palvelun käynnistyessä tammikuussa 2017 palvelun kokonaiskustannus on 60 000 €/kk, josta TVV LMJ Oy:n osakkaille tulee maksettavaksi yksi kolmasosa, eli 20 000 €/kk. Osakkaalle tuleva hinta osakkaan koosta riippuen sekä siitä montako osakasta kokonaiskustannusta on jakamassa, tulee olemaan alustavasti; isot osakkaat 1800-2000€/kk ja pienet osakkaat 1250-1500€/kk. Digitransit -palvelualusta sekä ylläpito- ja kehitystiimit tullaan kilpailuttamaan uudelleen LMJ:n toimesta vuoden 2017 aikana, jolloin palvelun tuotannon kustannuksissa tultaneen saamaan säästöjä, jotka tullaan jakamaan palvelua käyttävien tahojen kesken. Lisäksi mahdollisten uusien TVV LMJ Oy:n osakkaiden liittyessä palvelun käyttäjiksi, alenee muiden osakkaiden kuukausikustannus vastaavasti. Reaaliaikainformaation hyödyntämisestä aiheutuvat tietoliikenne- sekä palvelinkustannukset eivät sisälly edellä esitettyyn palvelumaksuun, vaan ne tullaan lisäämään palvelun päälle. Liikennevirasto on käynnistämässä reaaliaikapilotin, jolla saadaan kerättyä tarvittava tieto siitä, mitä tietoliikenne ja palvelinkustannukset tulevat olemaan reaaliaikatiedon yhdistämisessä reittioppaan reititystietoon. Alustavan arvion mukaan reaaliaikatiedon hyödyntämisestä aiheutuvat lisäkustannus on noin 5-15% peruspalvelun kuukausikustannuksesta.

Mikkelin kaupunki on TVV LMJ Oy:n osakas. Mikkelin kaupunki sekä Pohjois-Savon Ely-keskus ovat ottaneet käyttöön Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän Mikkelin seudun joukkoliikenteessä 6.6.2016 alkaen. Reittiopaspalvelu on osa Waltti-järjestelmää ja sen kehitystyössä on tarkoituksemukaista olla mukana. Paremmalla aikataulu- ja reittiopastuksella saadaan joukkoliikenteen käyttöastetta, ja sitä kautta kaupungin tuloja, kasvatettua. Liikennekaaren tullessa voimaan tulevat siirtymäajan jälkeen kaikki reitti- ja aikatauludatat avoimen rajapinnan kautta yleisesti käytettäväksi. On hyvin todennäköistä että siinä vaiheessa markkinoille tulee tarjontaa tämäntyyppisistä sovelluksista. Tämän vuoksi kaupungin kannattaa sitoutua digitransit-palveluun ensivaiheessa määräajaksi.

Alustava kustannusarvio kaupungin osalta on 2000-2500 €/kk (alv0%) sisältäen reaaliaikatiedon tuottamisen. Sopimus on määräaikainen 3 vuotta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 6 kk irtisanomisajalla. Palveluun liittymällä kaupunki pystyy tarjoamaan reitti- ja aikataulutiedot kuntalaisten käyttöön reaaliaikaisesti ja varmistamaan kaupungin valtakunnallisen näkyvyyden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää, että TVV LMJ Oy:n osakkaana Mikkelin kaupunki liittyy tulevaan Digitransit- reittiopaspalveluun edellyttäen, että Mikkelin kaupungin maksama kuukausikorvaus on enintään 2 000 €/kk. Sopimus on määräaikainen 3 vuotta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 6 kk irtisanomisajalla.

Lisäksi tekninen lautakunta oikeuttaa teknisen toimen tekemään sopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä tarkennuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli