Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Asuntomessujen pysäköintimaksun määrääminen

MliDno-2016-2222

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut ovat sopineet yhteistoimintasopimuksessa osapuolien tehtävistä ja vastuualueista. Yhtenä kaupungin tehtävänä on huolehtia siitä, että messuvieraille löytyy paikoitusalue vähintään 3 000 henkilöautolle sekä 40 linja-autolle. Osuuskunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa paikoitusalueen kooksi on sittemmin sovittu 2 000 henkilöautoa. Mikkelin kaupunki on rakentanut pysäköintialueen Tuskun teollisuusalueelle, Lentokentänkadun ja Vuolingonkadun väliselle alueelle, josta järjestetään maksuton edestakainen linja-autokuljetus keskustan kautta messualueelle. Messututkimusten mukaan n. 80 % messuvieraista saapuu henkilöautolla. Viime vuosina asuntomessujen kävijämäärät ovat olleet noin 115 000-158 000, päiväkohtaisten kävijämäärien vaihdellessa noin 2 400 ja 8 800 välillä.

Kaupunki vastaa paikoitusalueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, paikoituksen ohjaajien palkkaamisesta, koulutuksesta, laitteista (muun muassa puhelimet) ja suojavaatetuksista. Samoin kaupunki vastaa paikoituslippujen painatuksesta.

Pysäköintialueelle tulevia autoja ei pysäytetä pysäköintilipun ostoa varten, vaan messuvieraat voivat suoraan siirtyä busseihin ja edelleen messualueelle, josta ostavat sekä messulipun että pysäköintilipun. Mikäli pysäköintialueelta poistuttaessa autossa ei ole P-lippua, peritään ko. autoilijalta korkeampi maksu. Maksu tapahtuu tällöin laskua vastaan. Parkkialueella ei maksumahdollisuutta ole. Messualueella lippukopeissa paikoituslippujen myynnin hoitaa Suomen Asuntomessut, joka tilittää paikoituslipputulot kaupungille. Kaupunki saa pysäköintimaksutulot täysimääräisenä itselleen.
Kaupunki ja poliisi valvovat luvatonta pysäköintiä pysäköintialueen lähistön kaduilla ja kiinteistönomistajien kanssa sovittaessa myös yksityisillä kiinteistöillä.

Asuntomessutoimikunta käsitteli pysäköintimaksua kokouksessaan 19.10.2016. Toimikunta esittää tekniselle lautakunnalle pysäköintimaksun suuruudeksi 10 euroa messujen pääportilta ostettuna ja 15 euroa pysäköintialueelta ostettuna. Hintataso on sama kuin edellisillä messuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää pysäköintimaksun suuruudeksi 10 euroa/auto messujen pääportilta ostettuna ja 15 euroa/auto pysäköintialueelta ostettuna.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Osuuskunta Suomen Asuntomessut/Heikki Vuorenpää, kaupungin asuntomessutoimisto/Heikki Manninen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli