Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Alueen vuokraaminen JSI-Kiinteistöt Oy:lle tilasta 491-417-2-1

MliDno-2016-2308

Valmistelija

  • Jukka Piispa, maankäyttöinsinööri, Jukka.Piispa@mikkeli.fi

Kuvaus

JSI-Kiinteistöt Oy omistaa osoitteessa Ketunniementie 14 sijaitsevan teollisuustontin 491-13-409-2. Toiminnan kehittämiseksi yhtiö tarvitsee lisää pysäköinti ja piha-aluetta. Yhtiö on halukas vuokraamaan lisäaluetta 3.359 m2 kaupungin omistamasta tilasta 491-417-2-1 oheisen karttaliitteen mukaisesti. Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaista lähivirkistysaluetta VL. Alue on tarkoitus vuokrata viideksi vuodeksi jonka aikana alueelle pyritään tekemään asemakaavan muutos, kaavamuutoksella luodaan edellytyksen alueen liittämiseksi olevaan tonttiin 491-13-409-2. Kaavamuutoksen valmistuttua yhtiö ostaa vuokra-alueen.

Vuokrattava alue on kaupungin valtuuston päätöksen §132/11.11.2013 mukaisella I-hintavyöhykkeellä, jolla teollisuustontin perusyksikköhinta on 9,82 €/m2 hintatasossa e-ind=1916. Ottaen huomioon tontin sijainti sekä asemakaavan mahdollistama myymälätilojen osuus 50 % rakennusoikeudesta, esitetään neliöhinnaksi 14,74 euroa, jolloin alueen hinta on 49.511 euroa ja vuosivuokra 7.5 prosentin mukaan 3.713,33.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää vuokrata JSI-Kiinteistöt Oy:lle oheisen karttaliitteen mukaisen 3.359 m2:n suuruisen alueen tilasta 491-417-2-1 tavanomaisin ehdoin. Vuosivuokra on 3.713,33 euroa ja vuokra-aika viisi vuotta. Kaupunki myy vuokra-alueen vuokralaiselle asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman.

Lisäksi tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

JSI-Kiinteistöt Oy, kaupunkiympäristö/Maini Väisänen, metsät ja vesialueet/Annamari Huttunen, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, tekninen toimi/Hannu Peltomaa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli