Tekninen lautakunta, kokous 13.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Tontin 491-9-37-9 vuokraaminen / Rakennustoimisto Valiotalo Oy

MliDno-2016-1843

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennustoimisto Valiotalo Oy:lle luovutettavan tontin  491-9-37-9 (osoite Ankkurikatu 2/Paukkulantie 24) hinnoittelun tarkistamisen johdosta aiempi päätösesitys poistettiin teknisen lautakunnan kokouksen 31.8.2016 esityslistalta.

Kaupungin tonttihinnoittelun rakenne on muodostunut epäselväksi ja virheille alttiiksi. Muualla paitsi  keskustavyöhykkeellä noudatetaan valtuuston hyväksymiä "listahintoja" siten, että ns. plusprosenttien avulla säädetään hinnoittelu liukuvasti muuttumaan lähinnä sen suhteen, miten kaukana keskustasta tontti sijaitsee, mutta myös muut sijaintitekijät vaikuttavat. Tapa on epähavainnollinen asiakkaalle ja virhealtis myös viranomaisnäkökulmasta, kun hinnoittelun yksiselitteisyys ontuu.Tonttihinnoittelun rakennetta on tarkoitus yksinkertaistaa merkittävästi kun ennen tulevaa vuodenvaihdetta tehdään päätösesitys uusista tontinluovutusehdoista.

Tontin  491-9-37-9 hinnaksi voidaan minimissään asettaa 100 € / k-m2, kun verrataan rakennuspaikkaa sellaisiin keskustaetäisyydeltään tonttia  491-9-37-9 vastaaviin kerrostalotonttien uusintavuokrauksiin, joista on tehty vuokrauspäätöksiä viime vuosina. Tällöin tontin vuosivuokraksi päätöshetken hintatasossa saadaan 2.755 k-m2 * 100 € / k-m2 * 0,05 = 13.775 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää vuokrata Rakennustoimisto Valiotalo Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tontin 491-9-37-9. Tontti on pinta-alaltaan 7.871 m² ja se on voimassa olevan asemakaavan mukaista asuinrakennusten korttelialuetta (A) rakennusoikeuden ollessa II 2.755 k-m² (=0,35). Tontin kerrosneliömetrihinta päätöshetken hintatasossa (elinkustannusindeksin pisteluku 1912) on 100 euroa / k-m2, josta tontin kokonaishinnaksi saadaan 275.500 euroa ja vuosivuokraksi vastaavasti 5 % mukaisesti laskien 13.775 euroa. Vuokra-aika on 50 vuotta ajanjaksolle 1.10.2016-31.9.2066.

Lisäksi tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Rakennustoimisto Valiotalo Oy, kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli