Tekninen lautakunta, kokous 13.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Pitkäjärven aurinkovoimala, tontin vuokraus

MliDno-2016-1907

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö –yksikössä on valmistunut Pitkäjärven aurinkovoimalan suunnitelma aluerajauksen ja kulkuyhteyden osalta. Suunnitelma sijoittuu Karilan kaupunginosaan (piir.nro 12/20-1 ja 247-1, 2 ja 3). Hankeryhmän osallisia ovat olleet Teknisen toimen hallinto, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, Ympäristöpalvelut sekä Etelä-Savon Energia Oy.

Aurinkopaneelikenttä rakennetaan Etelä-Savon Energia Oy:n tuotekehitys ja markkinointi tarpeisiin.
Mikkeliläisillä yrityksillä ja Etelä-Savon Energia Oy:llä on aurinkoenergialaitteiden valmistuksessa ja energiantuotannossa osaamista, jota energiapuiston sijoittamisella valtatien varteen hyödynnetään kaupungin imagon ja tunnettavuuden rakentamisessa. Hanke pyritään aikaansaamaan valmiiksi ennen asuntomessuvieraiden saapumista kaupunkiin. Hanke tukee kaupungin strategiaa ja ympäristöohjelman toteutumista.

Kohteessa kunnostetaan olevaa yksityistietä sorastamalla ja ojien kaivulla 640 m ja rakennetaan uutta 3,5 m levyistä yksityistietä 178 m. Aurinkopaneelikentältä (7446 m2) poistetaan nuorta metsää ja pintamaa noin 0,2 m syvyydeltä alueen muodot säilyttäen. Yksityistien parantamiseen haetaan maanomistajan lupa.
Alue sijoittuu liito-oravametsän läheisyyteen, minkä johdosta alueella pidettiin katselmus yhdessä Mikkelin kaupungin Ympäristöpalvelun, Teknisen toimen ja Etelä-Savon Energian kanssa, osanottajien hyväksymä katselmusmuistio on liitteenä.

Hanke on Etelä-Savon Energia Oy:n hanke. Kaupungin osuudeksi jää Valtatie 5 remontin yhteydessä muotoilla maa-alue tarkoituksenmukaiseksi. Alueen huoltotieksi kaavaillaan valtatien alittavan alikulun laajempaa käyttämistä. Kaupungin valtatiehankkeen menoja alueen muotoileminen tiesuunnitelmasta poikkeavaksi maksaa alustavan kustannusarvion mukaan n. 30.000-40.000 euroa.

Rakentamista varten tarvittava alue tulee vuokrata Etelä-Savon Energia Oy:lle. Vuosivuokraksi on sovittu 500 euroa ja vuokra-ajaksi 30 vuotta alkaen 1.10.2016. Vuokra-alue tulee aidata siten, ettei sinne ole ulkopuolisilla pääsyä. Vuokra-alueelle kulku tapahtuu rakennettavaa yksityistietä käyttäen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan vuokrasopimuksen aurinkovoimalan rakentamista varten tarvittavalle määräalalle (7447 m2) Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa, suunnitelmapiirustus liitteenä. Vuokra-aika on 30 vuotta alkaen 1.10.2016 ja vuosivuokra 500 euroa. Vuokra-alue tulee aidata siten, ettei sinne ole ulkopuolisilla pääsyä. Vuokra-alueelle kulku tapahtuu rakennettavaa yksityistietä käyttäen.

Lisäksi tekninen lautakunta antaa luvan puiden poistoon määräalalta sekä antaa luvan yksityistien rakentamiseen määräalalle kaupungin maa-alueen kautta suunnitelmapiirustuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Energia Oy, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, metsät ja vesialueet/Annamari Huttunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli