Tekninen lautakunta, kokous 13.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Asuntomessualueen tonttihakemukset

MliDno-2015-979

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Uusi tonttihakemus on Saarenketo Petri ja Heli (tontti 11/2). Asuntomessutoimikunta on hyväksynyt hakemuksen ja esittää tekniselle lautakunnalle, että lautakunta varaa em. tontin sitä hakeneelle.

Tämän jälkeen Kirkonvarkauden asuntomessualueen 36 tontista on varattuna 31 kappaletta. Suomi-korttelissa ovat vapaana tontit 11/3, 12/1 ja 12/4; Onni-korttelissa ovat vapaina tontit 15/7 ja 15/8.

Messualueelle oli haettavana 36 tonttia, jotta saadaan riittävä määrä messurakentajia houkuttelevia erilaisia tontteja. Messujen tavoitetaso oli 25 kohdetta. Yhteistoimintasopimuksen määrittelemä tavoitetaso on tällä hetkellä ylitetty. Loput messutontit voidaan ottaa käyttöön erilaisia messujen aikaisia toimintoja varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta varaa messutontin 11/2 Petri ja Heli Saarenkedolle.

Tonttia koskevan monikantasopimuksen solmiminen sekä tontin vuokraaminen tai myyminen tapahtuu myöhemmin kuluvana vuonna. Varaus on voimassa toistaiseksi. Tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saarenketo Petri ja Heli, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli