Tarkastuslautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2021

MliDno-2020-1587

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.8.2020 § 241 talousarvioraamin vuodelle 2021 ja valtuutti samassa yhteydessä talouspalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet. Valmisteluohjeiden mukaan lautakuntien ja johtokuntien TA-esitysten tulee olla valmiina 16.10.2020 mennessä.

Talousarviovuotta 2021 ja suunnitelmakautta 2022–2024 leimaa voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35), jotka on huomioitu talousarvioraamin valmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvioraamiin on sisällytetty talous- ja tulevaisuusohjelmassa tehdyt säästölinjaukset (KH 22.6.2020 § 231).

Tarkastuslautakunnan talousarvioraami vuodelle 2021 on 76 000 euroa eli sama kuin vuoden 2020 määräraha.

Liitteenä on alustava ehdotus tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta laatii ja hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen ja toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2021 talousarvioesityksen ja päätti toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.