Tarkastuslautakunta, kokous 28.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

MliDno-2023-1068

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laati­mi­sesta, ar­vioin­timenetelmien valitsemisesta, vi­ran­haltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöy­täkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioita­van vuo­den ti­lin­päätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perus­teella. Tarkastuslautakunta on vuoden 2022 arviointia varten kuul­lut ko­kouksissaan kaupungin viranhaltijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta linjaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmisteluprosessia ja sisältöasioita sekä lautakunnan työskentelytapaa ja työnjakoa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua arviointikertomuksen valmisteluprosessista ja sisältöasioista sekä työskentelytavasta ja työnjaosta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.