Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu,​ esityslista,​ liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus,​ toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta,​ jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 21.3.2024.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raine Lehkonen, raine.lehkonen@gmail.com

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.