Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2020

MliDno-2019-1494

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.8.2019 § 324 talousarvioraamin vuodelle 2020 ja valtuutti samassa yhteydessä talouspalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet. Talousarviovuotta 2020 ja suunnitelmakautta 2021–2024 leimaa voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35).

Tarkastuslautakunnan talousarvioraami vuodelle 2020 on 76 000 euroa eli 10 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 määräraha (-11.6 %). Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on pyydetty palauttamaan 18.10.2019 mennessä.

Liitteenä on alustava ehdotus tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta laatii ja hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen ja toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2020 talousarvioesityksen ja päätti toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.