Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

MliDno-2017-890

Kuvaus

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamisesta säännellään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä seuraavasti:

”Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,​ merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista,​ joilla voi olla merkitystä luottamus-​ ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö-​ ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,​ valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia,​ kunnanjohtajaa,​ pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä,​ kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle,​ joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.”

Kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan (Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät) ”Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1 kertaa vuodessa.” Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2017 § 130 nimennyt rekisterin ylläpidon vastuuviranhaltijaksi kaupunginlakimiehen.

Sidonnaisuusilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa ennen kuin ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa ja viety tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan henkilötietolain 29 §:ään perustuen uudet ilmoitukset,​ muutokset ja täydennykset on vietävä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon ilman viivytystä.

Sidonnaisuusrekisteristä 18.9.2019 tulostettu ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista (https://mikkeli.sidonnaisuusrekisteri.fi) on oheismateriaalina tämän asian kohdalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä 18.9.2019 tulostetun raportin ja sopii tarvittaessa toimenpiteistä, joihin raportti antaa aihetta.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä 18.9.2019 tulostetun raportin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.