Tarkastuslautakunta, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

MliDno-2019-753

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laati­mi­sesta, ar­vioin­timenetelmien valitsemisesta, vi­ran­haltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöy­täkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioita­van vuo­den ti­lin­päätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perus­teella. Tarkastuslautakunta on vuoden 2018 arviointia varten kuul­lut ko­kouksissaan kaupungin viranhaltijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta käy keskustelua vuoden 2018 arviointikertomuksen laatimiseen liittyvistä toiminta- ja työskentelytavoista ja arviointikertomuksen kokoamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.