Tarkastuslautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja jäsenten esteellisyydet

MliDno-2021-2453

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

 1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
 4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
 5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
 6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
   

Lisäksi kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta.

Hallintosäännön 84 §:n mukaisesti sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, lautakunnan on:

 1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
 2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
   

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan arviointityön tulee olla puolueetonta. Tarkastuslautakunnan jäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.  Tarkastuslautakunnan jäsenen katsotaan olevan esteellinen arvioimaan asiaa tai toimintaa, jossa hän on itse toiminut päätöksentekijänä. Hän ei myöskään voi osallistua sellaisen kuntakonserniin kuuluvan yhtiön toiminnan arvioimiseen, jonka hallituksen jäsen hän on. Esteelliseksi hänet katsotaan myös silloin, kun häneen hallintolaissa tarkoitettu läheisensä toimii arvioitavan kohteen toimielimen jäsenenä tai johtavassa asemassa.

Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti asianomaiselle henkilölle itselleen. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi lakisääteiset tehtävänsä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ilmoittavat 26.10.2021 mennessä puheenjohtajalle kirjallisesti hallintolain 27-30 §:n mukaiset esteellisyytensä, jotka merkitään sen jälkeen tarkastuslautakunnan pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösehdotukset hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.