Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä

MliDno-2020-1587

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Mari Komulainen, controller, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää myönnettyä rahaa. Tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa, jos asetettu tavoite saavutetaan ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 11.8.2020 § 241.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Vuoden 2021 sopimuskorotukset on otettu huomioon.

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin, kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, syksyn 2019 YT-prosessiin ja kevään 2020 TATU valmistelua ohjaaviin päätöksiin. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstö- rakenteet ja - mitoitukset.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa): 

Tulot

 46 000 euroa

Kulut

 46 401 euroa

Tkate

    -401 euroa

 

Sisäisiä vuokria korotetaan (kaupunki päättää vuokrien korotuksesta myöhemmin) 2 % ja ulkoisia vuokria 2 %.

Kyyhkylän vuokrausaste ja kouluverkon sopeuttamistoimenpiteet luovat haasteita vuokratuloihin. Väistötilojen tarve ja kustannukset luovat riskin talousarvion toteutumiselle.

Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella tilojen väheneminen vähentää edelleen lomituspalveluiden kysynnän tasoa ja määräaikaisten lomittajien palkkausta. Lomitusalue kasvaa vuonna 2021.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa): 

Tulot

45 277 euroa

Kulut 

45 678 euroa

Tkate

   -401 euroa

 

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

TULOSALUE 

TULOT  MENOT

T-KATE

Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto, johtaminen

50 000 2 581 300

-2 531 300

Kaupunkikehitys

36 353 500 12 142 450

24 211 050

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut

2 726 200 24 546 050

-21 819 850

Rakennusvalvonta

923 800 1 144 950

-221 150

Maaseutu- ja lomituspalvelut

5 223 000 5 262 750

-39 750

YHTEENSÄ

45 276 500 45 677 500

-401 000

 

Investoinnit

Investointiohjelmaesityksen tausta-aineistoina ovat jo aikaisemmin tehdyt päätökset mm. kouluista, päiväkodeista, liikenneinvestoinneista, liikuntapaikkarakentamisesta, jätevedenpuhdistuslaitoksesta, liikenneverkosta sekä kaupungin taloudellisen kyvyn kehittyminen investoida. Investointitaso esityksessä on edelleen merkittävä.

Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Vastaavasti kaupungin maantieteellisestä ja palvelutuotannollisesta laajuudesta johtuviin investointeihin on totuttua pienempi määräraha. Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä. Elinvoimaisuuteen mm. kehittämisalustat osoitetaan edelleen investointeja.

Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestointi on kaupungin historia suurin yksittäinen hanke. Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestoinniksi arvioidaan olevan n. 70,5 miljoonaa euroa. Investoinnista laaditaan erillinen taloudellinen selvitys.

Mikkeli, muiden itäisen Suomen rautatievaikutusten alaisten kaupunkien ja valtion kanssa neuvottelee Itä-radan suunnittelun (ratayhteys oikaisee lentoaseman yhteyden kautta Kouvolaan suoraan Porvoon kautta) teettämisen organisoivan yhteisyrityksen perustamisesta. Kaupungin arvioitu osuus 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle. Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen osallistua yhtiön perustamiseen.

Kaupunki investoi poistotasoa merkittävämmin edellä kuvatuista seikoista johtuen esitettyjen talousvuosien ajanjaksolla. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on n. 23 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2022-24 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (2021 osuus investoinnista):

 • Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
  Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.
 • Rantakylän päiväkoti (1,7 milj. euroa).
 • Eteläinen aluekoulu (5 milj. euroa)
 • Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen (2,1 milj. euroa)
 • Kaupungin virastotalon peruskorjaus (1,25 milj. euroa)
 • Strategiset kehittämisalustat (1,55 milj. euroa)
 • Liikenneverkkoratkaisut vt5 yhteysväli Mli Juva ja vt 13 turboliittymä (0,33 milj. euroa)
 • Vesiliikelaitos, Metsä- Sairilan jätevedenpuhdistamo (4 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2021 ilman Metsä- Sairilan jätevedenpuhdistamoa (1000 euroa):

Tulot 4 365 euroa
Menot 23 876 euroa
Netto 19 511 euroa


Lautakunta saa kokouksessa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta, sen sisältämistä hankkeista ja projekteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 2022–2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 13.11.2020 mennessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaana Vartiainen esitti, että investointiosaan varataan Ristiinan tekonurmea varten vuodelle 2023 suunnittelumääräraha 30.000 euroa ja vuodelle 2024 rakentamismääräraha 400.000 euroa. Kentän tuloihin kirjataan molemmille vuosille 50.000 euroa. Hannu Tullinen kannatti Jaana Vartiaisen esitystä.

Jaana Vartiaisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kerttu Hakala esitti, että Kalevankankaan keinolumi- ja rullasuksiradan nimeksi muutetaan investointiosassa Kalevankankaan liikkumisen reittisuunnitelma, jotta se vastaisi kattavammin alueen monipuolista käyttöä. Pekka Heikkilä kannatti Kerttu Hakalan esitystä.

Kerttu Hakalan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vesa Himanen esitti, että Ristiinan sisäliikuntatilan rakentamista varten varataan vuodelle 2022 suunnittelumääräraha 250.000 euroa ja vuodelle 2024 rakentamismääräraha 4.000.000 euroa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Jaakko Väänänen esitti, että rakennusvalvonnan kiinteistöveroprojekti lopetetaan ja siihen varatut määrärahat poistetaan talousarvioesityksestä. Selvitys tallaisena ei ole kustannustehokas ja projekti tulee lopettaa nykyisessä muodossa tehottomana. Tilinpäätöksessä tehty selvitys on maksanut 594 € per rakennus, talousarvioon varattu 412 € per rakennus. Talousarvioon on varattu uuden rakennus tarkastukseen 618 €. Rakennusjärjestyksen mukaan pienehköjä rakennuksia, vajoja saa tehdä ilman rakennuslupaa. Kun tehty selvitys maksanut lähes 600 €. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti lisätä niihin tahoihin, joilta pyydetään lausunto vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys edellä esitetyillä kolmella muutoksella on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että controller Mari Komulainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on pyytänyt aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2021 talousarvioesityksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta antaa lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että Mikkelin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyneessä asukaskyselyssä kolmanneksi eniten palautteita saanut kohde oli Mt 409 (Kirkonkyläntie), väli Suomenniemen keskusta - vt 13 – Jalankulku- ja pyöräilyväylän puute. Suomenniemen aluejohtokunta esittää, että tämän kohteen liikenneturvallisuuden parantamiseen varaudutaan myös lautakunnan investointisuunnitelmassa.

Tämä vuonna 2012 laadittuun kuntaliitossopimukseen liittyvä parannustoimi jäi liitossopimuksen voimassa ollessa toteutumatta, mutta tarve turvallisuuden parantamiseksi kyseisellä välillä on edelleen suuri. Lisäksi Mikkelin päättänyt liittyä pyöräilykuntien verkostoon, minkä osaltaan tulisi vauhdittaa liikenneturvallisuuden parantamista.

Suomenniemen aluejohtokunta antaa kiitosta kaupungille siitä, että se ottaa suunnitelmavuosina huomioon maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Juha Ruuth

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.