Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustukset - Luotolahden Metsästysyhdistys ry

MliDno-2021-219

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Kuvaus

Luotolahden Metsästysyhdistys ry:n kylmiön rakentaminen käytössä olevan sähköistämättömän "nylkykatoksen" sisälle hirven- ja peuranlihan säilyttämisen ja käsittelyn laadun takaamiseksi, kylmiö olisi erikseen sovittaessa myös kyläläisten/paikkakuntalaisten käytettävissä esim. teuraseläinten väliaikaiseen säilyttämiseen. Samalla tulee tehtäväksi entisen rakennuksen laajennus koska kylmiö vie osan nykyisestä lihankäsittelytilasta.

Kustannukset koostuvat käytetyn kylmiön: uretaanielementit ja kylmäkone, hankinnasta, huollosta (1500 €) ja lattiasta. Uudisrakennuksen laajennukseen käytetystä puutavarasta (800 €), pientarvikkeista (250 €), oven liukukiskosta ja rissoista (150 €), punamultamaalista (50 €), kahdesta karkaistusta ikkunasta (60 €) ja kahdesta 15x1200x120 paloturvallisesta vanerista kylmiön lattiaan (yht.160 €). Kylmäkone on 3.3kw, joka vaatii sähköntuottoon noin 700 € maksavan aggregaatin (Kärkkäinen Oy).

Avustushakemuksessa ei ole huomioitu kylmiön ym. noudosta aiheutuneita matkakuluja eikä omien työkalujen käyttöä.

Kokonaiskustannusarvio alustavan arvion mukaan noin 4500 €.

Haettava summa on 3000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta myöntää 70 % hakemuksessa haetusta summasta, 2100 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luotolahden Metsästysyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.