Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Suomenniemen aluejohtokunnan järjestäytyminen

MliDno-2021-1950

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, jonka perusteella aluejohtokunta tekee esityksen Suomenniemen aluejohtokunnan uusiksi jäseniksi. Tilaisuuden ajankohta päätetään kokouksessa.

Samalla Suomenniemen aluejohtokunta tekee esityksen tulevan aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää uuden aluejohtokunnan valintaan liittyvistä toimenpiteistä ja tekee esityksen aluejohtokunnan uudesta jäsenmäärästä.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää aluejohtokunnan uudeksi jäsenmääräksi 7 + 3 jäsentä.

Suomenniemen aluejohtokunta järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden lauantaina 19.6.2021 klo 14 Metsätähden piha-alueella. Keskustelutilaisuuden perusteella aluejohtokunta tekee esityksen Suomenniemen aluejohtokunnan uusiksi jäseniksi seuraavassa kokouksessaan, joka pidetään 20.6.2021 klo 18. Esityksiä uusista aluejohtokunnan jäsenistä voi tehdä myös jättämällä ehdotuksen äänestyslaatikkoon. Äänestyslaatikot sijoitetaan Kiesilän Kievariin, Rantinhoviin, Laamalansaaren karavaanialueelle, Metsätähteen, Saleen ja kirjastoon.

Äänestyslomakkeeseen on merkittävä esittäjän nimi, aluejohtokunnan uudeksi jäseneksi esitettävän henkilön nimi, mahdollinen yhteystieto sekä tieto esitettävän henkilön suostumuksesta tehtävään (”kyllä” / ”ei tiedossa”). Jäseneksi voi esittää myös vapaa-ajanasukasta. Äänestysaika on 31.5.-18.6.2021.

Tilaisuudesta sekä ohjeistuksesta esitysten tekemiseen tiedotetaan lehti-imoituksilla Länsi-Saimaan Sanomissa (27.5.), Länsi-Saimaan Sanomien kesälehdessä (10.6.) ja Mikkelin kaupunkilehdessä (26.5.), info-TV:ssa sekä sosiaalisen media kanavissa.

Merkitään, että Kari Kauria ja Ville Viitikka saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullakseen alueen asukkaita uuden aluejohtokunnan kokoonpanon suhteen, aluejohtokunta on järjestänyt avoimen keskustelutilaisuuden 19.6.2021. Lisäksi ehdotuksia on voinut tehdä palautelaatikoihin ajalla 31.5.2021 - 18.6.2021. Palautelaatikot ovat sijainneet seuraavissa paikoissa:

  • Sale Suomenniemi
  • Metsätähti
  • Suomenniemen kirjasto
  • Kahvila Rantinhovi
  • Kahvila Kiesilän Kievari
  • SFC Laamalansaari

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta laatii kokouksessa esityksen kaupunginvaltuustolle Suomenniemen uuden aluejohtokunnan kokoonpanoksi (7 jäsentä + 3 varajäsentä) keskustelutilaisuuden muistion sekä palautelaatikoiden ehdotusten perusteella. Valinnoissa otetaan huomioon muodostuvan kokoonpanon alueellinen jakauma. Lisäksi tehdään esitys puheenjohtajaksi sekä varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää kaupunginvaltuustolle Suomenniemen uuden aluejohtokunnan varsinaisiksi jäseniksi seuraavia henkilöitä: Vesa Erkkilä, Helena Harmonen, Kari Kauria, Minna Kiesilä, Lasse Kurvinen, Susanna Rusakko ja Terttu Tarhonen.

Varajäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä kutsumisjärjestyksessä: Markku Heikkilä, Marja Kauppi ja Rauno Kurtén.

Esitys puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta toimitetaan hallintojohtajalle 1. elokuuta mennessä.

Merkitään, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Nina Jussi-Pekka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 36 §:ssä säädetään mm.

"Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä."

Kaupungin hallintosäännön 14 §:ssä todetaan:

"Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa, joiden nimet ovat Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan."

Kuntaliiton yleiskirjeen 8/2021 mukaan

"Vaalikelpoisuus johtokuntaan ja toimikuntaan (kuntalain 74.3 §)

"Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei ole. Myöskään kotikuntavaatimusta ei ole. Johtokuntaan ja toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole käräjäoikeuden päätöksellä julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokunta vastaa kunnan liikelaitoksen tai muun laitoksen toiminnasta. Toimikunta asetetaan usein projektiluonteisia tehtäviä, esimerkiksi rakennushankkeen toteuttamista varten. Näissä tehtävissä vaaditaan usein erityistä asiantuntemusta. Esimerkiksi liikelaitoksen johtokuntaan on syytä valita henkilöitä, joilla on kyseisen toimialan asiantuntemusta.

Liikelaitoksen, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen toiminnassa tärkeää on myös käyttäjä- ja henkilöstödemokratian toteuttamismahdollisuudet. Johtokunnan kokoonpanossa voidaan ottaa huomioon palvelujen käyttäjien ja henkilöstön edustus (ks. kuntalain 31.1 §:n 4 kohta)."

Suomenniemellä on järjestetty äänestys alueen asukkaille aluejohtokuntaan valittavaksi esitettävistä jäsenistä toimikaudelle 2021 - 2025. Äänestyksen perusteella Suomenniemen aluejohtokuntaan esitetään seuraavia henkilöitä:

Varsinaiset jäsenet:

1. Vesa Erkkilä
2. Helena Harmonen
3. Kari Kauria
4. Minna Kiesilä
5. Lasse Kurvinen
6. Susanna Rusakko
7. Terttu Tarhonen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markku Heikkilä
2. Marja Kauppi
3. Rauno Kurtén

Lisäksi aluejohtokunnan puheenjohtajaksi on esitetty Lasse Kurvista ja varapuheenjohtajaksi Vesa Erkkilää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Suomenniemen aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alueen asukkaisen esityksen mukaisesti 

Varsinaiset jäsenet:

1. Vesa Erkkilä
2. Helena Harmonen
3. Kari Kauria
4. Minna Kiesilä
5. Lasse Kurvinen
6. Susanna Rusakko
7. Terttu Tarhonen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markku Heikkilä
2. Marja Kauppi
3. Rauno Kurtén

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajaksi Lasse Kurvisen ja varapuheenjohtajaksi Vesa Erkkilän. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Suomenniemen aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alueen asukkaisen esityksen mukaisesti: 

Varsinaiset jäsenet:

1. Vesa Erkkilä
2. Helena Harmonen
3. Kari Kauria
4. Minna Kiesilä
5. Lasse Kurvinen
6. Susanna Rusakko
7. Terttu Tarhonen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markku Heikkilä
2. Marja Kauppi
3. Rauno Kurtén

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajaksi Lasse Kurvisen ja varapuheenjohtajaksi Vesa Erkkilän. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Kuvaus

Päätetään Suomenniemen aluejohtokunnan kokouskäytännöistä, toimintamallista ja valitaan aluejohtokunnan sihteeri.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta päättää sen kokouskäytännöistä ja toimintamallista sekä valitsee aluejohtokunnan sihteerin.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti, että kokouskutsut ja linkit esityslistoihin lähetetään kaupungin toimesta sähköpostitse aluejohtokunnan jäsenille ja kaikille varajäsenille. Mikäli varsinainen jäsen ei pääse kokoukseen tai on esteellinen jonkun asian käsittelyn kohdalla, on siitä ilmoitettava etukäteen aluejohtokunnan sihteerille, jotta varajäsen voidaan pyytää kokoukseen.

Suomenniemen aluejohtokunnan sihteeriksi valittiin Helena Harmonen.

Valmistelutyöryhmän jäseniksi valittiin aluejohtokunnan puheenjohtaja Lasse Kurvinen, varapuheenjohtaja Vesa Erkkilä ja sihteeri Helena Harmonen. Valmistelutyöryhmä valmistelee aluejohtokunnan kokoukset ja niihin liittyvät asiat. Valmistelutyöryhmä kutsuu tarvittaessa myös muita mukaan valmisteluun.

Tiedoksi

Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.