Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vesilaitoksen vastaus aluejohtokunnan syksyllä 2020 tekemiin kysymyksiin ja esityksiin

MliDno-2020-1626

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokuntaan on otettu yhteyttä useammalta taholta 23.6.2020 sattuneen jätevesivuodon johdosta. Tapahtunut on herättänyt runsaasti kysymyksiä mm. tiedottamisesta ja valvonta- ja ilmoituskäytännöistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta pyytää kaupunkiympäristölautakunnalta vastauksia liitteessä esitettyihin kysymyksiin viimeistään 30.11.2020 mennessä.

Lisäksi Suomenniemen aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Suomenniemen jäteveden puhdistamon hälytysjärjestelmät saatetaan sellaiselle tekniselle tasolle, että kaikki poikkeustilanteet havaitaan ajoissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

 

Suomenniemen Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla tapahtui pumppaamovuoto kesällä 2020. Ylivuotoon liittyen Suomenniemen aluejohtokunta on pyytänyt vastauksia kysymyksiin koskien mm. ylivuototapahtumasta tiedostusta sekä esittänyt, että Suomenniemen jäteveden puhdistamon hälytysjärjestelmät saatetaan sellaiselle tekniselle tasolle, että kaikki poikkeustilanteet havaitaan ajoissa.

Vastauksena Suomenniemen aluejohtokunnan pyyntöön Vesilaitos esittää seuraavaa. Pumppaamon ylivuodossa 18.6. 2020- 23.6.2020 ympäristöön pääsi arviolta noin 40 m3 puhdistamatonta jätevettä. Valvontaviranomainen on antanut tapahtumasta lausunnon 24.9.2020. Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan tekoa, tapahtumaa ja sen mahdollisia vaikutuksia ympäristöön voidaan pitää kokonaisuutena vähäisinä eikä jätevesipäästön vaikutuksia voida erottaa normaalista jätevedenpuhdistamon ja muusta Kuolimoon kohdistuvasta kuormituksesta.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen, joka toimittaa vettä tai ottaa vastaan jätevettä vähintään 5 000 kuutiometriä vuorokaudessa, on ilmoitettava viipymättä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittävästä häiriöstä vesihuollossa. Jos häiriöstä ilmoittaminen on yleisen edun mukaista, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi velvoittaa vesihuoltolaitoksen tiedottamaan asiasta tai vesihuoltolaitosta kuultuaan tiedottaa asiasta itse. Valvontaviranomaisen lausunnon mukaan Vesilaitos on tehty ohitustilanteesta asianmukaiset ilmoitukset. 

Salaman iskuta rikkoutunut jätevesipumppaamo oli liitetty Vesilaitoksen kaukovalvontajärjestelmään GSM- hälyttimellä. Salaman isku vioitti GSM hälyttimen toimintaa, jolloin ilmoitusta yhteyskatkosta ei saatu. Suomenniemellä kriittiset vesilaitoskohteet on siirretty kaukokäyttöjärjestelmään, joka mahdollistaa kohteiden jatkuvan etävalvonnan. Myös kyseinen pumppaamo on liitetty kaukokäyttöjärjestelmään.   

Suomenniemen jätevesipuhdistamo on rakennettu vuonna 2007. Puhdistamolla käsitellään Suomenniemen kirkonkylän ja Kauriansalmen jätevedet keskivirtaaman ollessa noin 60 m3/d. Puhdistettu jätevesi johdetaan avo-ojaan, joka laskee Kuolimon Häränlahteen. Suomenniemen jätevedenpuhdistamon toiminta on ollut tehokasta ja puhdistamo on saavuttanut kaikki sen toiminalle ympäristöluvassa asetetut vaatimukset. Puhdistustulosta on tehostettu käyttöönottamalla prosessiyksikkö mm. lähtevän veden hygienisointia varten. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää antaa oheisen vastauksen Suomenniemen aluejohtokunnan kysymykseen koskien  Suomenniemen jätevedenpuhdistamon valvonta- ja ilmoituskäytäntöjen parantamista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Anne Bergman ja Marja Kauppi saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen vastaus aluejohtokunnan syksyllä esittämiin kysymyksiin ja tekemiin esityksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi ja todetaan asia loppuun käsitellyksi aluejohtokunnan osalta.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.