Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Suomenniemen aluejohtokunnan tapahtumakumppanuudet 2019, Kauriansalmen kylät ry

MliDno-2019-705

Valmistelija

 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Kauriansalmen kylät ry on 3.3.2019 saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt Suomenniemen aluejohtokuntaa kumppaniksi seuraavien tapahtumien järjestämiseen ja ehdottanut, että aluejohtokunta vastaisi ohessa mainituista osuuksista:

Kasviretki:

 • Ilmoituskulut ja oppaan muistaminen 150 €
   

Metsätaitokilpailu:

 • Ilmoituskulut ja palkintojen hankinta 300 €
 • Kuljetuskustannukset (kilpailijoiden kuljetus Myllysillasta lähtöpaikalle ja takaisin) 360 €
   

Linturetki:

 • Ilmoituskulut ja oppaan matkakulut 150 €
   

Tuomaan päivän jouluvaellus:

 • Ilmoituskulut 150 €
 • Glögitarjoilu + piparit 70 €
   

Kauriansalmen kylät ry on pyytänyt, että Suomenniemen aluejohtokunta osallistuisi kumppanin roolissa yllä olevien tapahtumien järjestämiseen yhteensä 1180 eurolla. Puheenjohtaja esittää sähköpostin liitteineen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Susanna Rusakko, suski71@hotmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta osallistuu vuoden 2019 aikana Kauriansalmen kylät ry:n kanssa tapahtumien järjestämiseen. Kyseisten tapahtumien osalta aluejohtokunnalle osoitettavien kulujen yhteissumma ei saa ylittää 1180 € (alv 0 %). Laskutusohjeet toimitetaan Kauriansalmen kylät ry:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Antti Pakarinen ja Terttu Tarhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Susanna Rusakko.

Tiedoksi

Kauriansalmen kylät ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00