Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kohdeavustus, Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry

MliDno-2019-56

Valmistelija

 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry on toimittanut Suomenniemen aluejohtokunnalle vuoden 2019 tapahtumien järjestämiseen kohdennetun avustushakemuksen. Eläkeliiton Suomenniemen yhdistyksen vuoden 2019 järjestettävät tapahtumat ovat:

 • toukosiunaus
 • ulkoiluiltapäivä
 • teemoitetut päiväpiirit
 • liikuntapäivä
 • vanhusten viikon kahvitarjoilu
 • hyvinvointikerho
 • vanhemman väen puurojuhla.


Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry hakee Suomenniemen aluejohtokunnalta kohdeavustusta tapahtumien järjestyskulujen kattamiseen 1337 euron osalta (70 prosenttia arvioiduista kokonaiskustannuksista). Kustannusarvio tapahtumien kokonaiskustannuksista on 1910 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta ei myönnä Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry:lle kohdeavustusta tapahtumien järjestelykulujen kattamiseen.

Suomenniemen aluejohtokunta kuitenkin osallistuu vuoden 2019 aikana Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry:n kanssa tapahtumien järjestämiseen kumppaniroolissa. Aluejohtokunnalle osoitettavat osuudet voivat liittyä vain seuraaviin tapahtumiin:

 • toukosiunaus
 • ulkoiluiltapäivä
 • teemoitetut päiväpiirit
 • liikuntapäivä
 • vanhusten viikon kahvitarjoilu
 • hyvinvointikerho
 • vanhemman väen puurojuhla.


Suomenniemen aluejohtokunnalle osoitettavien kulujen yhteissumma ei saa ylittää 1337 € (alv 0 %). Laskutusohjeet toimitetaan Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Risto Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00