Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 20.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kaupungin hallintosäännön muuttaminen aluejohtokuntien osalta - tiedoksi Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2020-111

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.11.2020 § 72, että aluejohtokuntien sijoituspaikka kaupungin organisaatiossa on jatkossa asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella kaupunkiympäristölautakunnan alaisena. Päätöksessä ei kuitenkaan ole otettu kantaa siirron ajankohtaan.

Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän ja Ristiinan aluejohtokunnat  ovat esittäneet aluejohtokuntien kokoonpanoihin muutoksia. Esitysten mukaan aluejohtokunnissa olisi seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Suomenniemen aluejohtokunnan kokous on 12.5.2021, jossa asiaa on valmisteltu siten, että aluejohtokunnan kokoonpano olisi jatkossa viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Varajäsenten järjestyksestä päättäisi kaupunginvaltuusto.

Nykyinen hallintosäännön muotoilu on seuraava:

”14 § Muut johtokunnat

Mikkelissä on 5 aluejohtokuntaa, joiden nimet ovat Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on 7 jäsentä kussakin. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.”

Aikaisemman valtuuston päätöksen ja aluejohtokuntien esityksen mukaan esitetään hallintosääntöä muutettavaksi seuraavaan muotoon:

”14 § Muut johtokunnat

Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa, joiden nimet ovat Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän ja Ristiinan aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä Suomenniemen aluejohtokunnassa viisi (5) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan.“

Lisäksi aluejohtokuntien siirtyminen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle tulee huomioida hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan ja kaupunginympäristölautakunnan erityisessä toimivallassa.

Nykyinen muotoilu

"17 § Henkilöstöorganisaatio

Palvelualueet ovat toimielinjaon mukaisesti seuraavat:

2. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Anttolan aluejohtokunta
Haukivuorenaluejohtokunta
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
Ristiinan aluejohtokunta
Suomenniemen aluejohtokunta

3. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Kaupunkiympäristölautakunta
Mikkelin Vesiliikelaitos
Lupa- ja valvontajaosto"

”32 § Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan erityinen toimivalta

Lautakunta

1. vastaa kunnan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisestä,
 2. päättää kaupunginkirjastoa, museoita ja yleistä kulttuuritoimea ja orkesteria koskevista asioista niitä koskevan erityislainsäädännön ohella,
3. päättää nuoriso- ja liikuntapalveluista niitä koskevan erityislainsäädännön ohella,
4. päättää liikuntapaikkojen ylläpidosta,
5. päättää aluejohtokuntien, kaupunginosaseurojen, kylätoimikuntien ja muiden vastaavien toimijoiden kehityssuunnitelmien mukaisiin elinvoimaa edistäviin strategisiin kehittämishankkeisiin varattujen määrärahojen jaosta.”

Hallintosäännön 17 § 5 mom. esitetään muutettavaksi muotoon:

"17 § Henkilöstöorganisaatio

Palvelualueet ovat toimielinjaon mukaisesti seuraavat:

2. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

3. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Kaupunkiympäristölautakunta
Mikkelin Vesiliikelaitos
Lupa- ja valvontajaosto
Anttolan aluejohtokunta
Haukivuorenaluejohtokunta
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
Ristiinan aluejohtokunta
Suomenniemen aluejohtokunta"

Hallintosäännön 32 § 1 mom. 5)- kohta esitetään muutettavaksi muotoon:

”päättää kaupunginosaseurojen, kylätoimikuntien ja muiden vastaavien toimijoiden kehityssuunnitelmien mukaisiin elinvoimaa edistäviin strategisiin kehittämishankkeisiin varattujen määrärahojen jaosta.”

Edelleen esitetään hallintosäännön 33 §:n 1 momenttiin (Kaupunkiympäristölautakunnan erityinen toimivalta) lisättäväksi kohta 32:

”päättää aluejohtokuntien kehityssuunnitelmien mukaisiin elinvoimaa edistäviin strategisiin kehittämishankkeisiin varattujen määrärahojen jaosta.”

Kaikki muutokset esitetään tulevan voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan edellä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti Suomenniemen aluejohtokunnan täydennetyn esityksen mukaisesti hallintosäännön 14 §:n muutettavaksi muotoon

"Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa, joiden nimet ovat Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan.“

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan edellä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnalle on saatettu tiedoksi kaupunginvaltuuston päätös
(17.5.2021 § 66), joka koskee kaupungin hallintosäännön muuttamista
aluejohtokuntien osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.