Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustukset 2022, Suomenniemen käsityökerho

MliDno-2022-201

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
 • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
 • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen Käsityökerho on saanut luvan Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalveluilta (Linda Asikainen) muuttaa Teklan aitan ovien salpoja ja lukitusta siten, että jokaiseen aittaan saada toimivat riippulukot, joihin on vara-avaimet. Edellytyksenä on että, avaimet luovutetaan kaupungille käyttöoikeussopimuksen päätyttyä. Käyttöoikeussopimus on voimassa syyskuun loppuun 2025.

Suomenniemen käsityökerho anoo Suomenniemen aluejohtokunnalta rahoitusta lukituksen muuttamiseen. Kustannusarvio on 140 euroa.

Erittely:

 • kolme riippulukkoa, yht. 40 euroa
 • salparaudat, aspit ja muut kiinnikkeet sekä mahdollisesti ovien maalaamiseen tarvittava lisämaali, yht. 100 euroa.

 

Suomenniemen Käsityökerho anoo aluejohtokunnalta avustusta, jolla korvataan täysimääräisesti esitetyt kustannukset. Perusteluna esitetään, että kyseessä on Mikkelin kaupungin omistama rakennus ja lukot avaimineen tulevat jäämään Mikkelin kaupungin omistukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta myöntää Suomenniemen Käsityökerholle hakemuksessa haetun summan, 140 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomenniemen Käsityökerho

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.