Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Valaistuksen avajaisjuhlan ajankohdasta ja järjestelyistä sopiminen

MliDno-2022-5203

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
 • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
 • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta järjestää juhlavalaistuksen avajaiset. Juhlavalaistuksen avajaisia on suunniteltu pidettäväksi 17.12.2022 lauantaina kello 17 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta päättää juhlavalaistuksen avajaisten ajankohdasta, sisällöstä ja mainonnasta.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti järjestää juhlavalaistuksen avajaistilaisuuden lauantaina 17.12.2022 klo 17 Lounaskahvila Niementähdessä ja sen piha-alueella. Sovittiin vastuuhenkilöt ja tapahtuman budjetti seuraavasti:

 • Lasse Kurvinen: valaistusasennus ja -tekniikka
 • Vesa Erkkilä: äänentoisto, joulumusiikki, tilaisuuden juontaminen
 • Marja Kauppi: tilaisuuden tarjoilut
 • Helena Harmonen: tiedottaminen
 • Susanna Rusakko ja Terttu Tarhonen: arpajaisjärjestelyt

 

Tarjoiluihin ja arpajaisiin päätettiin varata 2.000 € ja tiedottamiseen 500 €.

Tapahtuman järjestelyissä yhteistyökumppaneina ovat Suomenniemen Martat, Suomenniemen Urheilijat ry, Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry sekä Suomenniemen alueseurakunta.

Merkitään, että varajäsen Marja Kauppi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.