Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Suomenniemen aluejohtokunnan hankkeet 2022, Joulu-/kausivalojen asennustarjouksen hyväksyminen

MliDno-2021-4146

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan hankkeiksi on esitetty:

 • Tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma (5.000 €)
 • Laavujen (Valkamalahden uimarannan laavu, Halisenrannan laavu, Vehkalahden laavu, Kaakkolammen laavu) kuntotarkastus ja kunnostaminen (5.000 €)
 • Juhla- ja tapahtumavalaistus Suomenniemen alueelle (5.000 €)

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy hankkeet vuodelle 2022 ja sovitaan hankkeiden vastuuhenkilöistä ja aikatauluista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Suomenniemen aluejohtokunta nimesi hankkeiden vastuuhenkilöt ja sopi aikatauluista seuraavaa:

 • Tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma – Lasse Kurvinen ja Vesa Erkkilä, vuoden 2022 aikana
 • Laavujen kuntotarkastus ja kunnostaminen – Helena Harmonen ja Minna Kiesilä, kevään-kesän 2022 aikana
 • Juhla- ja tapahtumavalaistus Suomenniemen alueelle – Rauno Kurtén, Lasse Kurvinen ja Vesa Erkkilä, marraskuun 2022 loppuun mennessä

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan hankkeiden tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan hankkeiden tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin hankkeiden tilanne seuraavasti:

Tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma

 • Hankkeeseen varattua rahoitusta ei pystytä käyttämään vuoden 2022 aikana. Aluejohtokunta tarkastelee muiden hankkeiden toteutumista ja kustannuksia. Mikäli muut hankkeet vaativat lisärahoitusta, tulee aluejohtokunta esittämään lisämäärärahaa käyttämättömistä hankerahoista.

 

Laavujen kuntotarkastus ja kunnostaminen

 • Laavuilla on tehty kuntotarkastus kevään aikana. Halisen laavulla on tehty kuntotarkastuksen mukaiset kunnostustyöt Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen toimesta. Muiden laavujen osalta kunnostustöistä pyydetään tarjoukset kuntotarkastuksen mukaisesti. Kunnostetut laavut ovat myös osa Suomenniemen kyläpaattien vuokraustoimintaan laadittavaa reittiehdotussuunnitelmaa.

 

Juhla- ja tapahtumavalaistus Suomenniemen alueelle

 • Päätettiin lähettää tarjouspyynnöt 13.9.2022 juhla- ja tapahtumavalaistuksen toteuttamisesta. Tavoitteena on, että juhla- ja tapahtumavalaistus valmistuu viimeistään viikolla 50. Selvitetään, pystytäänkö toteutus saamaan valmiiksi jo Suomenniemen Joulukatu-tapahtumaan 19.11.2022 mennessä. Suomenniemen aluejohtokunta pyytää päivitetyn tarjouksen Etelä-Savon Energia Oy:ltä pylväiden pistorasia-asennuksista.

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on varannut Juhla- ja tapahtumavalaistus Suomenniemen alueelle -hankkeeseen 5.000,00 €. Suomenniemen aluejohtokunnan kokouksessa 13.9.2022 todettiin, että tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma -hankkeeseen varattua rahoitusta ei pystytä käyttämään vuoden 2022 aikana.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää kaupunkikehityslautakunnalle tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma -hankkeeseen varatun rahoituksen siirtämistä Juhla- ja tapahtuma Suomenniemen alueelle -hankkeeseen lisämäärärahaksi jouluvalojen pistorasia- ja valoasennuksiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen juhlavalojen tarjouspyyntö lähetettiin 13.9.2022 viidelle sähköurakoitsijalle ja määräaika tarjousten jättämiseksi on 19.9.2022 kello 18:00. Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla urakoitsijan laatimana aluejohtokunnan sähköpostiin aluejohtokunta@suomenniemi.fi. Tarjoukset vertaillaan tarjousajan päätyttyä työryhmällä Vesa Erkkilä, Helena Harmonen ja Lasse Kurvinen. Hankinnan avauspöytäkirja laaditaan, jossa esitetty myös tarjousten hintavertailu. Tekninen sisältö ja toimitusaika tarkistetaan toimitettujen asiakirjojen perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti hyväksyä Suomen Jouluvalo Oy:n tarjouksen juhla- ja tapahtumavalaistukseen Sander 235 -mallin jouluvaloista (12 kpl) summa 3.912,00 € alv 0%, pylväskiinnikkeet 24 kpl, summa 372,00 €, pakkaus- ja toimituskuluarvio, summa 680,00 € alv 0 %, yhteensä 4.964,00 €.

Valmistelija

Tanja Pöyry, palvelukoordinaattori, tanja.poyry@mikkeli.fi
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokuntien hankerahoituksen jakautumisesta päätettiin kaupunkikehityslautakunnassa 24.1.2022 käsitellyn käyttösuunnitelman yhteydessä. Liitteenä on käyttösuunnitelman yhteydessä hyväksytty aluejohtokuntien hankerahojen käyttösuunnitelma. Tähän suunnitelmaan on tullut kaksi muutosta:

Anttolan aluejohtokunnan suunnittelema Anttolan yhtenäiskoulun urheiluhallin ulkoseinään muraalin maalaaminen (8000 euroa) ei tule toteutumaan, koska Kulttuurin unelmavuoden hankkeen kilpailutukseen ei ollut yksikään taiteilija jättänyt tarjousta. Anttolan aluejohtokunta esittää tämän hankerahoituksen siirtämistä Anttolan urheilukentän juoksuradan kunnostamiseen sekä Anttola-talon alakerran oven sähkölukitukseen ja kulunvalvontaan, joka mahdollistaa Anttolan kuntosalin käytön myös Yhteispalvelupisteen aukioloaikojen ulkopuolella.

Suomenniemen aluejohtokunnan suunnittelema tennis-/padel-ulkokentän kehittämissuunnitelma (5000 euroa) ei tule toteutumaan. Suomenniemen aluejohtokunta esittää tämän hankerahoituksen siirtämistä Juhla- ja tapahtumavalaistus Suomenniemen keskustaan -hankkeeseen lisämäärärahaksi jouluvalojen pistorasia- ja valoasennuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy nämä kaksi aluejohtokuntien käyttösuunnitelman muutosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
 • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
 • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on saanut Etelä-Savon Energia Oy:ltä 1.11.2022 tarjouksen juhlavalaistuksen kaapeloinnista ja sähköistyksestä sekä valaisimien asennuksesta. Asennustyöt suoritetaan samanaikaisesti Mikkelin kaupungin erikseen tilaaman energiasäästöhankkeen Opinraitin katuvalaistuksen uusimisen yhteydessä joulukuun 2022 alkupäivinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy Etelä-Savon Energia Oy:n 1.11.2022 tarjouksen juhlavalaistuksen kaapeloinnista ja sähköistyksestä sekä valaisimien asennuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin, tarjouksen loppusumma on 2.280 € (alv 0 %).

Tiedoksi

Etelä-Savon Energia Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu).

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu,
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.


Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.