Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kiesilän Erä ry, laavun (grillikatoksen) rakentaminen. kohdeavustus

MliDno-2016-1407

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiesilän Erä ry anoo tukea aluejohtokunnalta 4 750 euroa laavun (grillikatoksen) rakentamiseen metsästysmajan pihapiiriin. Laavua voivat käyttää sekä metsästysseuran jäsenet metsästyksen aikana, että kyläläiset taukopaikkana esim. kävely-, pyöräily-, hiihto- tai pilkkiretkillä. Tällä hetkellä kyläyhdistyksen (Kiesilä-Pajulahti-Kakkola) alueella ei ole yleistä yhteistä katettua taukopaikkaa, jossa olisi asianmukaiset varusteet (esim. valmiit puut ja tulentekopaikka). Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 4 750 euroa, josta hirsitoimitus 2 900 €, rahti 400 €, perustus 750 €, tarvikkeet 300 € ja kalustus 400 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää avustusta 70 % todellisista kustannuksista, enintään 3 325 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Outi Ruottinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kiesilän Erä ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi