Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Suomenniemen aluejohtokunnan yhteistyösopimukset 2022, Joulukatutapahtuma, Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry (lisäpykälä)

MliDno-2022-642

Kuvaus

Suomenniemen kotiseutuyhdistys on pyytänyt aluejohtokuntaa kumppaniksi Joulukatutapahtuman tiedotuskustannuksiin. Tapahtuma järjestetään lauantaina 19.11.2022 klo 11–15 Suomenniemen kirkonkylässä. Kotiseutuyhdistys toimii tapahtuman koordinoijana ja laatii ohjelmasta yhteistiedotteen, joka jaetaan Kotisuora-postituksena 52830-postinumeroalueelle. Arvioidut kustannukset ovat 285 euroa, josta ohjelman monistus 110 euroa, jos monisteesta tulee 2-sivuinen, ja postitus 175 euroa, kun Posti korottaa hintoja 1.10. alkaen 9,8 %. Jokainen tapahtumaan osallistuva järjestäjä vastaa itse omista kustannuksistaan. Suomenniemen kotiseutuyhdistykselle kustannuksia syntyy tiedotuskustannusten lisäksi Nikkisen torpan ja Kylätuvan osalta.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta osallistuu Suomenniemen kotiseutuyhdistyksen Joulukatu -tapahtuman tiedotuskustannuksiin kumppaniroolissa. Aluejohtokunnalle osoitettavien kulujen enimmäismäärä on 285 euroa. Lisäksi edellytetään, että tiedotteessa on maininta Suomenniemen aluejohtokunnan kumppanuudesta.

Suomenniemen kotiseutuyhdistyksen tulee laskuttaa hyväksytty tapahtumakumppanuusavustus 30.11.2022 mennessä. Laskuun on liitettävä maksutositteet. Aluejohtokunta ei vastaa mahdollisista laskutus- ym. ongelmista aiheutuneista maksujen viivästyksistä. Mikäli laskutus ei ole toimitettu ja käsitelty kuluvan vuoden määrärahoista ja niiden myönnetyn ajan puitteissa, laskua ei makseta jälkijättöisesti seuraavan vuoden määrärahoista.

Tiedoksi

Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.