Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustukset 2022, Räntsi Raikaa -tapahtuma

MliDno-2022-201

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Rauno ja Terhi Kurtén anovat Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustusta Räntsi-Raikaa-tapahtumaan 2.8.2022 lähettämällään sähköpostiviestillä seuraavasti:
Tapahtuma järjestetään Suomenniemen entisellä vanhainkodilla 13.08.2022. Tapahtuman tarkoituksena on järjestää paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteinen elotapahtuma, josta muodostetaan vuotuinen perinne. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin 2021. Tapahtumassa myös keskustellaan alueen palveluista, kehittämisestä, mahdollisuuksista paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden näkökulmista. Paikalla esiintymislava, jossa musiikkiesityksiä. Tänä vuonna 2 yhtyettä paikallinen yhtye ”RIIO” sekä ”NURKKATANSSIORKESTERI”. Tapahtumassa aktivoidaan Suomenniemeläisiä ja vapaa-ajan asukkaita yhteistoimintaan sekä ylläpidetään ja esitetään Suomenniemeläistä kulttuuria. Tapahtumassa Suomenniemeläisillä on mahdollisuus esittää paikallisia lauluja, kertomuksia. Tapahtumassa vuosittain vaihtuva teema. Tänä vuonna esillä vanhojen karttojen näyttely sekä Kustaan sota ja sotavarustukset Suomenniemellä, sotahistorioitsija Jouko Nousiainen. Kartoista mahdollista järjestää pysyvä näyttely esim. nuorisoseurantalolle.

Kuluerittelyarvio:

Telttakatos ja pöydät esiintymislava / AJK 250 €
Matkakulut, sotahistorioitsija Jouko Nousiainen 50 €
Karttojen kopiokulut 300 €
Nurkkatanssiorkesteri, matkakulut 300 €
Kokonaisarvio 900 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta myöntää 70 % hakemuksessa haetusta summasta kuittien mukaan, kuitenkin enintään 630 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyväksytty avustus tulee laskuttaa 31.10.2022 mennessä. Laskuun on liitettävä maksutositteet. Aluejohtokunta ei vastaa mahdollisista laskutus- ym. ongelmista aiheutuneista maksujen viivästyksistä. Mikäli laskutus ei ole toimitettu ja käsitelty kuluvan vuoden määrärahoista ja niiden myönnetyn ajan puitteissa, laskua ei makseta jälkijättöisesti seuraavan vuoden määrärahoista.

Tiedoksi

Hakija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.