Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Suomenniemen Metsätähti yksikön toiminnan kehittäminen

MliDno-2019-1782

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi
Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kuvaus

Tyhjillään olevat Metsätähden asunnot halutaan asumiskäyttöön vanhusväelle. Tätä varten kiinteistön käyttöön liittyvät säännökset tulee saattaa ajan tasalle kyseistä tarkoitusta tukemaan. Asuntoja täytyy markkinoida tehokkaasti, jotta asunnot saadaan käyttöön ja kunnossa oleva Metsätähden kiinteistö näin hyödynnettyä.

Asiasta pidettiin yhteispalaveri 13.1.2020.

Palaverin aiheina olivat:

 • Metsätähden tulevaisuus ja sen kehittäminen
   
 • mahdolliset markkinointitoimenpiteet ja niiden budjetti (Suomenniemen aluejohtokunnalla mahdollista käyttää tähän hieman rahaa)
   
 • mahdolliset aikataulumuutokset Essoten poistumisesta (1.1.2020 alkaen) johtuen

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää varata Metsätähden yhteisöllisen asumisen yksikön kehittämiseen ja markkinointiin 3000 € aluejohtokunnan perusmäärärahasta, joka maksetaan kustannuspaikalta 3804.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
 • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Suomenniemen tukiasuntoyhdistys on päättänyt tehostaa Metsätähden asuntojen markkinointia. Markkinointiin on saatu avuksi kaksi Xamkin opiskelijaa. Suomenniemen aluejohtokunta kustansi v. 2020 Metsätähden markkinointiesitteen, joka vaatii nyt  pientä päivitystä sekä uuden painoksen (1000 kpl). Kustannukset esitteen päivittämisestä ja painamisesta ovat n. 400 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunta päättää varata Metsätähden yhteisöllisen asumisen yksikön markkinointiin 400 € aluejohtokunnan perusmäärärahasta, joka maksetaan kustannuspaikalta 3764.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomenniemen tukiasuntoyhdistys

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.