Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutos

MliDno-2016-2121

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lain 62 §:n nojalla alueen maanomistajilla ja muilla 6 §:ssä tarkoitetuilla tahoilla (osaIlinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mikkelin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti rantayleiskaavan muuttamisesta otsikossa mainitulla alueella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa yhden rakentamattoman rakennuspaikan sijaintia rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavamuutosluonnos. Kaavamuutosluonnosmateriaali kokonaisuudessaan löytyy myös Mikkelin kaupungin nettisivuilta http://www.mikkeli.fi/node/26612. Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 8.11.2016 klo 15 mennessä. Liitteenä tarkempi seloste.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ahonen Jari