Ristiinan aluejohtokunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Esitys Ristiinan aluejohtokunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

MliDno-2021-1589

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Covid 19 -epidemian kokoontumisrajoitukset sekä kansalaisvaikuttamisen helpottaminen ja laajentaminen ovat syynä siihen, että Ristiinan uuden aluejohtokunnan valintaa tulee harkita toteutettavaksi uusin menetelmin.

Ehdokasasettelua ei ole, vaan asukkaat arvioivat itse, ketkä sopivat parhaiten työskentelemään aktiivisesti uudessa aluejohtokunnassa. Kaupungin uuteen hallintosääntöön on tehty esitys, jonka mukaan Ristiinan aluejohtokuntaan valitaan seitsemän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Henkilökohtaisista varajäsenistä luovutaan. Yksi varsinainen ja yksi varajäsen valitaan edustamaan Ristiinan vapaa-ajan asukkaita. Jos ehdotukset uuteen hallintosääntöön hyväksytään, valitaan jäsenet aluejohtokunnan tekemän esityksen mukaisesti.

Valintatapa ja paikat:

Ristiinan paikallis- ja vapaa-ajan asukkaat voivat itse esittää/äänestää sopivaksi katsomansa henkilöä aluejohtokunnan jäseneksi.

 1. Sähköinen ehdotus voidaan tehdä internet-osoitteessa: www.ristiina.fi/ajkvaalit
 2. Ehdotuksia voidaan tehdä myös seuraavissa paikoissa oleviin palautelaatikoihin: kirjasto/yhteispalvelupiste, S-market, K-market, K-rauta Tukiainen. 


Äänestys suoritetaan erillislomakkeella, jossa on selkeästi Ristiina-logo, aluejohtokuntavaalit, vaaliaika, nimiehdotus tai -ehdotukset, mahdollinen ehdokkaiden tarkennus (henkilön puhelinnumero, kylä tms henkilön tunnistamista auttava merkintä) sekä esittäjän nimi. Myös anonyyminä voi äänestää.

Vaaliaktiivisuuden lisäämiseksi arvotaan nimensä julkaisseiden kesken kuusi pizzaa ristiinalaiseen ravintolaan.

Ehdokkaan soveltuvuus: vähintään 18 vuoden ikä. Lähidemokratian laajentamiseksi mahdollisesti uusia kaupunginvaltuuston jäseniä ei valita aluejohtokuntaan vaalin mahdollisesta äänimäärästä huolimatta.

 1. Vaaliaineiston teko suoritetaan Viestintä Kreivin ja Ristiinalainen-lehden kanssa.
   
 2. Vaalien informointi suoritetaan Ristiinalainen lehdissä, sähköisissä viestimissä (www.ristiina.fi, facebook), sekä erillisessä vaaleja informoivissa julisteissa.
   
 3. Sähköisen äänestyksen organisoi ********* (www.ristiina.fi/ajkvaalit)
   
 4. Aluejohtokunnan puheenjohtaja hankkii lukolliset postilaatikot ja vaaliaineiston tekijät vuoraavat laatikot ohjeiden mukaisilla teksteillä. Ari Hämäläinen ja yksi aluejohtokunnan jäsen hoitavat lukollisten laatikoiden aineiston laiton yllä oleviin äänestyspaikkoihin, sekä poiston äänten laskijoille. Postilaatikoiden avaimet ja äänestyslaatikot äänestysajan jälkeen säilytetään kirjaston lukitussa huoneessa.
   
 5. Vaaliaika on 31.5.2021-18.6.2021 klo 16.00 saakka. Vaalitoimikunta: Ajk:n puheenjohtaja, yksi aluejohtokunnan jäsen sekä ********* ja *********. Vaalitoimikunta suorittaa äänten laskemisen ja listauksen äänimäärän mukaisesti 21.6. Listaan lisätään myös henkilöiden puhelinnumero. Vaalitoimikunta suorittaa äänimäärälistan mukaisesti suostumuskyselyn ajk:n varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Vaalitoimikunnan jäsenille maksetaan suoritetusta työajasta aluejohtokunnan kokouspalkkio.
   
 6. Nykyinen aluejohtokunnan puheenjohtaja ja aluejohtokunnan jäsenet kutsuvat uuden aluejohtokunnan ja varajäsenet tutustumis- ja perehdyttämistilaisuuteen. Samassa tilaisuudessa suoritetaan myös puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta uuteen aluejohtokuntaan tasa-arvopykälää noudattaen.  Virallisen esityksen uudeksi aluejohtokunnaksi tekee toimessa oleva aluejohtokunta. Tulos esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
   

Arvio määrärahatarpeesta: vaalimateriaalin hankinta: laatikot, suunnittelu ja painatus 600,00 €, lehti-ilmoitukset 2 x 150,00 €, kokouspalkkiot 400,00 € = 1.300,00 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta hyväksyy aluejohtokunnan vaalin toteutuksen ja toteutustoimenpiteet edellä esitetyllä tavalla. Aluejohtokunta esittää toisaalla vaaliin liittyviä muutoksia kaupungin uuteen hallintosääntöön. Jos muutoksia ei sisällytetä uuteen hallintosääntöön, toimitaan vaalissa vaaliaikana voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti. Lisäksi aluejohtokunta valitsee vaalitoimikuntaan aluejohtokunnan puheenjohtajan Ari Hämäläisen, *********, ********* ja kokouksessa nimettävän aluejohtokunnan jäsenen.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että käsitellään ensin esityksen kohta 1 ja sen jälkeen kohta 2 alakohtineen.

Kohtaa 1 koskevan keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti, että Ristiinan uuden aluejohtokunnan valinta tehdään samalla tavalla kuin edellisellä kerralla. Jaana Vartiainen kannatti Petri Tikkasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Petri Tikkasen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Ari Hämäläinen, Markku Heikkinen, Jenni Kolmisoppi, Tarja Pönniö-Kanerva ja Jari Viitikka) ja 2 ei-ääntä (Petri Tikkanen ja Jaana Vartiainen).

Puheenjohtaja totesi, että kohdan 1 osalta puheenjohtajan alkuperäinen esitys on tullut Ristiinan aluejohtokunnan päätökseksi.

Ristiinan aluejohtokunta äänesti myös siitä, voiko vaalissa äänestää anonyyminä (jaa) vai pitääkö äänestäjän ilmoittaa nimensä (ei). Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Ari Hämäläinen, Markku Heikkinen, Tarja Pönniö-Kanerva ja Jari Viitikka) ja 3 ei-ääntä (Jenni Kolmisoppi, Petri Tikkanen ja Jaana Vartiainen).

Puheenjohtaja totesi, että tältä osin puheenjohtajan alkuperäinen esitys on tullut Ristiinan aluejohtokunnan päätökseksi.

Ristiinan aluejohtokunta äänesti myös siitä, voidaanko valtuutettu valita aluejohtokuntaan: ei voida valita (jaa) ja voidaan valita (ei). Suoritetussa äänestyksessä annettin 2 jaa-ääntä (Ari Hämäläinen ja Tarja Pönniö-Kanerva) ja 5 ei-ääntä (Markku Heikkinen, Jenni Kolmisoppi, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen ja Jari Viitikka).

Puheenjohtaja totesi, että valtuustoon valittu voidaan näin ollen valita myös aluejohtokuntaan.

Ristiinan aluejohtokunta hyväksyi puheenjohtajan päätösesityksen muilta osin ja valitsi vaalitoimikuntaan lisäksi varapuheenjohtaja Petri Tikkasen. Petri Tikkanen hoitaa lisäksi Ari Hämäläisen kanssa lukollisten laatikoiden ja aineiston laiton  äänestyspaikkoihin, sekä poiston äänten laskijoille.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännössä todetaan aluejohtokuntien osalta seuraavaa:

"Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa, joiden nimet ovat Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan.“

Ristiinan aluejohtokunta on kokouksessaan 14.4.2021 päättänyt, että ehdokkaita uuteen aluejohtokuntaan kootaan erikseen järjestettävän äänestyksen kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta tekee kaupunginvaltuustolle esityksen uuden aluejohtokunnan jäsenistä, varajäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Päätös

Puheenjohtaja esitti, että kaupunginvaltuusto tekee valinnan Ristiinan aluejohtokuntaan valittavista jäsenistä, varajäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti Jenni Kolmisopin kannattamana, että suostumuksensa antaneista vaalitulokseen perustuen (liite) kaupunginvaltuustolle esitetään Ristiinan aluejohtokunnan varsinaisiksi jäseniksi eniten ääniä saaneita Petri Tikkasta, Jaana Vartiaista, Vesa Himasta, Pertti Pukarista, Heidi Särkkää, Hannu Korhosta ja Lotta Tuomista (vapaa-ajan asukas) ja varajäseniksi Markku Heikkistä, Päivi Härköstä ja Tanja Puustinen-Kiljusta. Ari Hämäläinen ei antanut suostumusta.

Petri Tikkasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirjataan, että vaalitoimikunta oli suorittanut arvonnan saman äänimäärän saaneiden kesken.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 36 §:ssä säädetään mm.

"Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä."

Kaupungin hallintosäännön 14 §:ssä todetaan:

"Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa, joiden nimet ovat Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan."

Kuntaliiton yleiskirjeen 8/2021 mukaan

"Vaalikelpoisuus johtokuntaan ja toimikuntaan (kuntalain 74.3 §)

"Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei ole. Myöskään kotikuntavaatimusta ei ole. Johtokuntaan ja toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole käräjäoikeuden päätöksellä julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokunta vastaa kunnan liikelaitoksen tai muun laitoksen toiminnasta. Toimikunta asetetaan usein projektiluonteisia tehtäviä, esimerkiksi rakennushankkeen toteuttamista varten. Näissä tehtävissä vaaditaan usein erityistä asiantuntemusta. Esimerkiksi liikelaitoksen johtokuntaan on syytä valita henkilöitä, joilla on kyseisen toimialan asiantuntemusta.

Liikelaitoksen, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen toiminnassa tärkeää on myös käyttäjä- ja henkilöstödemokratian toteuttamismahdollisuudet. Johtokunnan kokoonpanossa voidaan ottaa huomioon palvelujen käyttäjien ja henkilöstön edustus (ks. kuntalain 31.1 §:n 4 kohta)."

Ristiinassa on järjestetty äänestys alueen asukkaille aluejohtokuntaan valittavaksi esitettävistä jäsenistä toimikaudelle 2021 - 2025. Äänestyksen perusteella Ristiinan aluejohtokuntaan esitetään seuraavia henkilöitä:

Varsinaiset jäsenet:

1. Petri Tikkanen
2. Jaana Vartiainen
3. Vesa Himanen
4. Pertti Pukarinen
5. Heidi Särkkä
6. Hannu Korhonen
7. Lotta Tuominen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markku Heikkinen
2. Päivi Härkönen
3. Tanja Puustinen-Kiljunen

Ristiinan alueella ei ole tehty erillistä esitystä puheenjohtajasta tai varapuheenjohtajasta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Ristiinan aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alueen asukkaiden esityksen mukaisesti seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:

1. Petri Tikkanen
2. Jaana Vartiainen
3. Vesa Himanen
4. Pertti Pukarinen
5. Heidi Särkkä
6. Hannu Korhonen
7. Lotta Tuominen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markku Heikkinen
2. Päivi Härkönen
3. Tanja Puustinen-Kiljunen

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee aluejohtokuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Ristiinan aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alueen asukkaiden esityksen mukaisesti seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:

1. Petri Tikkanen
2. Jaana Vartiainen
3. Vesa Himanen
4. Pertti Pukarinen
5. Heidi Särkkä
6. Hannu Korhonen
7. Lotta Tuominen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markku Heikkinen
2. Päivi Härkönen
3. Tanja Puustinen-Kiljunen

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee aluejohtokuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti valtuutettu Jaakko Väänäsen kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Lisäksi valtuutettu Satu Taavitsainen esitti Petri Tikkasta varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Kirsi Olkkosen esitystä asian palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 jaa ääntä, 33 ei ääntä ja 2 tyhjää ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Kirsi Olkkosen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi ja asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Merkitään, että äänestyluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Valmistelija

 • Tanja Pöyry, palvelukoordinaattori, tanja.poyry@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännössä todetaan aluejohtokuntien osalta seuraavaa:

"Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa,​ joiden nimet ovat Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan.“

Ristiinan aluejohtokunta tekee esityksen uuden aluejohtokunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Esitys uuden aluejohtokunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi annetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä esitti puheenjohtajaksi Hannu Korhosta ja varapuheenjohtajaksi Petri Tikkasta.

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.