Ristiinan aluejohtokunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lausunnon antaminen Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelmasta

MliDno-2020-1218

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on palauttanut Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Ristiinan aluejohtokunnaltya pyydetään lausuntoa hankesuunnitelmasta. Ristiinassa järjestettiin aiheesta kuntalaistilaisuus 13. elokuuta 2020. Asian kuvaus lautakunnan esitylistalla oli seuraava ja hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä:

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmä on koonnut asiasta hankesuunnitelman keväällä 2020.  

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman nopeasti käyttöön, joka palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.

Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin nuorisotilat.

Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen, jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.

Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.

Kustannusarvio
Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa (alv 0 %).

Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on: 

Molempien hankkeiden suunnittelu

08-09/2020

Urakkakilpailutus / Nuorisotila

10/2020

Urakka-aika / Nuorisotila

11-12/2020

Käyttöönotto / Nuorisotila

01/2021

Urakkakilpailutus / Kirjasto

03/2021

Urakka-aika / Kirjasto

06-07/2021

Käyttöönotto / Kirjasto

08/2021

 

Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa hankesuunnitelmaa. Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla mukaan käyttäjien edustajat laajemmassa mittakaavassa.

Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2020. Lisämääräraha tullaan kattamaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta antaa lausunnon Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelmasta.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Ristiinassa, koulukeskuksen Setälä-salissa järjestetyssä infotilaisuudessa 13.8.2020 kaupungin virkamiesjohto esitteli suunnitelman Ristiinan kirjaston ja nuorisotilojen siirtämisestä Ristiinan koulukeskuksen yhteyteen. 

Ristiinan aluejohtokunta näkee järkevänä nuorisotilojen ja kirjaston toimintojen siirtämisen lähemmäksi potentiaalisia palvelujen käyttäjiä, mutta vaatii suunnittelussa seuraavien asioiden huomioon ottamista ja selvittämistä:

 • Koulukeskuksen tilat on suunniteltu oppilaiden koulunkäyntiin ja opiskeluun.  Aluejohtokunta katsoo, että tilojen ensisijainen käyttäjäkunta ovat koululaiset. Näin ollen koulun tulee saada valita ensimmäisenä parhaat ja sopivimmat tilat käyttöönsä. Tämän jälkeen suunnitellaan, mitä toimintoja voidaan sijoittaa ja siirtää vapautuneisiin tiloihin.
   
 • Suunnitelma kohdistuu palveluita käyttäviin nuoriin ja lapsiin, joten aluejohtokunta vaatii lapsivaikutuksen arvioinnin tekemistä.
   
 • Suunnitelmassa ei mainita asiointipistettä eikä rakennusvalvonnan sijoitusta lainkaan. Näiden palveluiden tulee kuitenkin jatkua Ristiinassa ja olla alueen asukkaiden käytettävistä. Suunnitelmissa tulee osoittaa, mihin kyseiset toiminnot sijoitetaan kirjaston toiminnan siirtymisen myötä.
   
 • Tilojen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen kunto ja tilojen mitoitus. Tarvittavat sisäilmaselvitykset tulee tehdä ennen tilojen muutoksia. Koululaiset tarvitsevat riittävän suuret, väljät ja terveelliset tilat jaksaakseen opiskella useampana tuntina peräkkäin samassa luokkahuoneessa ja välttyäkseen opintojen aikana sisäilma-altisteilta. Samoin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon tulevien vuosien tilatarpeet lasten koulunkäynnin varmistamiseksi lähikoulussa.
   
 • Aluejohtokunta velvoittaa työryhmän ottamaan mukaan tilojenkäytön suunnitteluun varhaiskasvatuksen edustajan. Lisäksi on mahdollistettava nuorten osallistuminen nuorisotilojen suunnitteluun. Kirjaston tilojen tulee olla helposti saavutettavissa ja omatoimikäytön pitää olla mahdollista myös jatkossa.
   
 • Aluejohtokunta haluaa myös selvityksen siitä, kuinka jatkossa päiväkodin ja kirjaston yhteistoiminta mm. satutuntien ja kirjastovierailujen osalta toteutetaan.
   
 • Aluejohtokunta velvoittaa työryhmän selvittämään ja esittelemään, kuinka liikennejärjestelyt toimivat koulukeskuksen alueella turvallisesti liikenteen lisääntyessä.
   
 • Aluejohtokunta vaatii suunnittelutyöryhmältä ajantasaisen tilannetiedon toimittamista myös aluejohtokunnalle.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, sivistysjohtaja, Ristiinan yhtenäiskoulu, tilapalvelut/Saija Himanen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.