Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Ristiinan Marttatiimi ry

MliDno-2017-2119

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Marttatiimi ry hakee 800 €:n suuruista yleisavustusta Ristiinan aluejohtokunnalta. Avustuksen käyttötarkoitus on jäsenten kuntoilun tukeminen muun muassa ohjattua kehonhuoltoa Kuntokartanolla, patikkaretki Pieksämäelle ja teatterimatka Varkauteen. Marttatiimin 20 vuotisen toiminnan kokoaminen leike-/kuvakirjaan, juhlan suunnitteluun ja perustaja- ja aktiivisten jäsenten huomioiminen, uuden kahvinkeittimen hankinta kahvituksiin ja varainhankintaan. Yhdistys ei ole hakenut muita avustuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää myöntää 200 €:n suuruisen yleisavustuksen Ristiinan Marttatiimi ry:lle. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214013, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ristiinan Marttatiimi ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi