Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ristiinan aluejohtokunnan kohdeavustus, Vitsiälän Marttayhdistys

MliDno-2017-2032

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän Marttayhdistys ry hakee 560 €:n suuruista kohdeavustusta. Avustusta haetaan kulttuuriretkeen Varkauteen la 11.11. sekä ruokakurssin järjestämiseen. Nämä toiminnot ovat avoimia kaikille kuntalaisille ja niistä tiedotetaan Ristiinalainen -lehdessä sekä Vitsiälän kyläseuran netti- ja facebooksivuilla, ilmoitustauluilla ja kylätiedotteissa. Toiminta on kyläyhteisöä virkistävää ja yhdistävää.

  1. Kulttuuriretki Varkauteen la 11.11. Opastettu bussikierros historialliseen ja nykyiseen Varkauteen, ruokailu, teatteri Nunnia ja konnia. Tukea haetaan tilausbussikuljetukseen n. 350 € sekä opastukseen n. 100 €. Osallistujat maksavat itse teatterin, ruokailun ja kahvin.
     
  2. Ruokakurssi. Tukea haetaan 110 € kurssin tilaamiseen Marttapiiristä, josta kurssille tulee opettaja. Osallistujat maksavat itse tarvikemaksun. Ruokakurssin aihe ja ajankohta suunnitellaan yhteistyössä kyläseuran kanssa, jotta se kiinnostaisi mahdollisimman monenlaisia osallistujia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää kokouksessa kohdeavustuksesta Vitsiälän Marttayhdistys ry:lle.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta päätti, ettei myönnä kohdeavustusta Vitsiälän Marttayhdistys ry:lle. 

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Jaana Vartiainen

Tiedoksi

Vitsiälän Marttayhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi