Ristiinan aluejohtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Yöveden Waeltajat ry:n kohdeavustushakemus

MliDno-2018-285

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Partiolippukunta Yöveden Waeltajat ry on hakenut Ristiinan aluejohtokunnalta kohdeavustusta 1050 euroa lippukunnan Närhilässä sijaitsevan partiokämppä Paalalan keittiön rakentamista varten.

Perusteluina avustuksen tarpeelle kohdeavustushakemuksessa kerrotaan, että lippukunnan jäsenmäärä on viime vuosina kasvanut ja siksi myös toiminnan tulee kasvaa. Tärkeä toimintamuoto on ryhmien ja koko lippukunnan yhteiset retket ja leirit. Hakemuksessa kuvaillaan, että isompien leirien järjestämisessä keittiö on välttämätön. Lippukunta on kunnostanut hiljalleen käytössään olevaa Paalalan kämppää, mutta rakennuksessa ei ole sähköä eikä juoksevaa vettä. Vuonna 2018 Paalalaan teetettiin kaivon. Seuraavaksi lippukunnan tarkoitus on rakentaa talon seinustalle katettu kesäkeittiö, johon tulee muuripata, tiskipaikka, grilli ja kaasuhella tai vastaava. Kesäkeittiön koko on 3x5 metriä. Yhdistyksen omarahoitus projektissa on 30 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta myöntää partiolippukunta Yöveden Waeltajat ry:lle rakennustarvikkeisiin korkeintaan 1050 euron kohdeavustuksen (toteutuneita kustannuksia) kesäkeittiön rakentamista varten takautuvasti luotettavia tositteita vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jenni Kolmisoppi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yöveden Waeltajat ry, toimistosishteeri Anne Salmi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16