Ristiinan aluejohtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry:n kohdeavustushakemus

MliDno-2018-285

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Urheilijat ry hakee Ristiinan aluejohtokunnalta 7000 euron kohdeavustusta huvi- ja tanssikeskus Metsälinnan lavan ja lavaravintolan lämmitys- ja viilennysjärjestelmään.

Järjestelmä on tarkoitus rakentaa ilmalämpöpumpuilla. Projektin kokonaishinta on noin 13 000 euroa. Ristiinan Urheilijat ry tekevät talkoilla sähkökaapin ja siihen liittyvien johtojen vaihdot sekä johdotukset viidelle ilmalämpöpumppujen sisäyksikölle. Myös kaikki pumppujen suojarakenteet niin ulko- kuin sisäpuolelle tehdään talkoovoimin.

Perusteluina avustuksen tarpeelle hakemuksessa kerrotaan, että ilmalämpöpumpuilla on tarkoitus parantaa Metsälinnan olosuhteita, jolloin siellä voidaan järjestää erilaisia tapahtumia aikaisemmin keväällä ja myöhemmin syksyllä. Metsälinnassa järjestetään vuosittain noin 150 tapahtumaa ja kävijöitä keskuksella on yli 10 000 vuosittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta myöntää Ristiinan Urheilijat ry:lle enintään 7000 euron kohdeavustuksen toteutuneita kustannuksia Metsälinnan lavan ja lavaravintolan lämmitys- ja viilennysjärjestelmään takautuvasti luotettavia tositteita vastaan.

Päätös

Huvi- ja tanssikeskus Metsälinna toimii Ristiinassa useiden asukastapahtumien, kuten Kesäkemujen ja uuden vuoden tapahtuman, järjestämispaikkana sekä paikallisten asukkaiden kokoontumispaikkana ja Ristiinan keskustan alueen niin sanottuna kylätalona.

Ristiinan aluejohtokunta myöntää Ristiinan Urheilijat ry:lle enintään 7000 euron kohdeavustuksen toteutuneita kustannuksia Metsälinnan lavan ja lavaravintolan lämmitys ja viilennysjärjestelmään takautuvasti luotettavia tositteita vastaan.

Merkitään, että Petri Tikkanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ristiinan Urheilijat ry, toimistosihteeri Anne Salmi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16