Ristiinan aluejohtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Anttolan luontokeskuksen ja Ristiinan kalliotaidekeskuksen kehittämishankesuunnitelman edistäminen (lisäpykälä)

MliDno-2018-2423

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnat ovat esittäneet strategisiin hankkeisiin useita yksittäisiä kehittämishankkeita, joilla on pyritty lisäämään entisten kuntataajamien vetovoimaisuutta. Tällaista kehittämistä pyritään tekemään suurempina kokonaisuuksina, joista kokonaisvastuu on Miksei Oy:llä. Matkailujohtaja Maisa Häkkinen on ehdottanut, että Mikkelissä pilotoitaisiin osallistavaa alueen kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatimista Anttolan luontokeskuksen ja Ristiinan kalliotaidekeskuksen tiimoilta. Suunnitelma tulisi olemaan vahvasti sisältökeskeinen. Tarkoitus olisi selvittää erilaisia toimintamalleja, joilla palveluja voitaisiin lähteä kehittämään. Vaikka kummallakin taajamalla on omat vahvuutensa, suunnitelmassa halutaan nostaa esiin myös seikat, jotka ovat yhteisiä molemmille sekä kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia.

Suunnitelma on tarkoitus tehdä vahvasti alueiden toimijoita ja asukkaita mukaan ottaen erilaisia työmenetelmiä hyödyntämällä. Osallistavalla suunnitteluprosessilla saataisiin jo alkuvaiheessa luotua toimijoiden verkosto, jossa niin yritykset kuin yhdistyksetkin pystyisivät tuomaan osaamisensa kokonaisuuden hyödyksi. Lisäksi paikalliset asukkaat saisivat äänensä kuuluviin tarveselvityksessä.

Anttolan ja Ristiinan aluejohtokunnat ovat keskustelleet suunnitelmahankkeesta Miksei Oy:n kanssa. Aluejohtokuntien rooli suunnittelutyössä olisi alueen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten aktivointi suunnittelutyöhön sekä yhtenä vuorovaikutusosapuolena toimiminen.

Yhden alueen suunnitelman hintahaarukka noin 20 000–30 000 euroa. Rahoitus pyritään saamaan kasaan eri tahoilta. Yksi rahoitusvaihtoehto on aluejohtokuntien strategiset hankkeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että se hyväksyy Anttolan ja Ristiinan aluejohtokuntien yhteisen kehittämishankkeen, jossa tehdään kokonaisvaltaiset kehittämissuunnitelmat Anttolan luontokeskukselle ja Ristiinan kalliotaidekeskukselle ja myöntäisi Ristiinan aluejohtokunnalle 30 000 euroa aluejohtokuntien strategisten hankkeiden määrärahasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maisa Häkkinen, Miksei Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.