Ristiinan aluejohtokunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry:n kohdeavustushakemus (lisäpykälä)

MliDno-2020-116

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry hakee tuhannen euron avustusta liikuntasalin vuokriin.

Hakemuksessa todetaan seuraavaa:

Haemme avustusta liikuntasalin vuokriin. Yhdistyksellä on käyttövuoro torstaisin Kisakaaren kuntosalille ja isoon saliin. Osallistujia on 20-40. Liikunta on mukavaa yhdessäoloa - lentopalloa, kuntosalia. Tanssin taikaa ja tasapainoa - hankkeesta olemme saaneet kerran kuussa ohjausta alkuverryttelyyn ja lavisjumppaan. Saamamme palautteen mukaan eläkeliittolaiset kokevat, että liikunta ilman ohjaajaa on tehotonta ja höntsälentopallo pitkäveteistä. Avustuksen käyttäisimme lisävuoroon lentopalloilijoille ja boccian pelaajille. Lisävuoro olisi vauhdikkaille pelaajille eli ns edustusjoukkueelle. Boccia-vuoro olisi heille, joita lentopallo tai kuntosali eivät kiinnosta. Meillä on boccia-pallot, ja haukivuorelainen vapaaehtoinen on luvannut tulla opastamaan säännöissä, jotka ovat unohtuneet. Lisävuoroilla saisimme jaettua ryhmää niin, että eri tasoiset liikkujat saisivat omalle kunnolleen sopivasti kehittävää liikuntaa ja pääsisimme höntsäliikunnasta kehittämään lihaskuntoa, liikkuvuutta ja tasa-painoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry:lle mahdollisesti myönnettävästä avustuksesta.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta päätti, ettei avustusta myönnetä.

Tiedoksi

Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.