Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Keskustelutilaisuuden järjestäminen kohdeavustusten ja järjestöyhteistyön tiimoilta / Ristiinan ajk

MliDno-2018-2351

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunnan vuoden 2018 budjetista (vuosibudjetti yhteensä 30 000 €) on jäämässä jakovaraa kohdeavustuksia varten. Aluejohtokunnassa on keskusteltu muun muassa keskustelutilaisuuden järjestämisestä, jotta paikallisille järjestöille ja kuntalaisille saataisiin tieto haettavissa olevista kohdeavustuksista sekä voitaisiin samalla keskustella Ristiinan alueen kehittämisestä järjestöjen kanssa yhteistyössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta järjestää keskustelutilaisuuden järjestöyhteistyön edistämisen ja kohdeavustusten teemalla. Keskustelutilaisuudessa keskustellaan muun muassa Kesäkemujen ideakilpailun esityksistä. Tilaisuuden aika, paikka ja tarkemmat asiasisällöt päätetään kokouksessa. Aluejohtokunta varaa noin 200 euroa tapahtumaa koskevaa lehti-ilmoitusta varten.

Päätös

Keskustelutilaisuus päätettiin järjestää 4.12.2018 klo 18.00 Metsälinnassa. Keskustelutilaisuudessa keskustellaan muun muassa Kesäkemujen ideakilpailun esityksistä sekä Astuvansalmen Kalliotaidekeskuksen kehittämisestä. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16