Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ristiinan aluejohtokunnan toimintasuunnitelma 2020 - muutokset toimintaan

MliDno-2019-2277

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tehtävät: Ristiinan aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita, sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria.

Vaikuttaminen: Ristiinan aluejohtokunta ottaa kantaa, laatii aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta hyväksyy toiminta- ja käyttösuunnitelman vuodelle 2020 seuraavasti:

 • Tapahtumat
  • Kesäkemut 2020 (n. 3000 €)
  • Liikuntapäivä (skeittiparkin avajaiset, porrastreeni jne.) 1000 €
  • Ristiina-ilta, keskustelutilaisuus (n. 600 €)
  • Veteraanipäivä
  • Kaatuneitten muistopäivä
  • Itsenäisyyspäivä yht. 1100 €
  • Joulunavaus 500 €
  • Uudenvuoden tapahtuma 2020 (n. 5000 €)
 • Verkkosivut (ylläpito ja kehittäminen) 1200 €
 • Strategisten hankkeiden edistäminen
  • torialueen valaistuksen kehittäminen 7000 €
  • skeittiparkin jatkorakentaminen 10 000 €
 • Alueen kehittämishankkeiden edistäminen yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja muiden tahojen kanssa:
  • Kevyenliikenteen väylän jatkaminen Valkola-Ristiinan kirkonkylä
  • Pien-Toijolan talonpoikaismuseon rakennusten kunnossapito
  • Sotakoulu-hankkeen edistäminen
  • Siirtoviemäriputki/nykyisen puhdistamon korjaaminen Ristiina-Mikkeli
  • Teiden kunnostaminen, Linnaniementie
  • Ristiinan keskusta-alueen kaavoitus
  • Ristiinan sataman kehittäminen
  • Pidemmän latureitin (10 km) toteuttaminen
  • Kisakaaren urheilutalon aseman säilyttäminen
  • Vuoden yrittäjän valitseminen/palkitseminen yhteistyössä Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaoston kanssa 500 €
  • Ristiinan ja Anttolan alueiden kalliotaide- ja luontokeskushankkeiden edistäminen yhteistyössä Anttolan aluejohtokunnan ja Miksei Oy:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi toiminta- ja käyttösuunnitelmaan päätettiin lisätä seuraavat kohdat:

 • Ristiinan brändityön kehittämiseen varataan 3200 euroa
 • Rantapuiston leikkialueeseen, leikkivälinehankintaan varataan 5000 euroa.

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Koronan aiheuttaman kokoontumiskiellon vuoksi tehdään muutoksia Ristiinan aluejohtokunnan toimintasuunnitelmaan kesän tapahtumien osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää käyttää Kesäkemuihin 2020 varatun rahasumman, 3000,00 €, uusien verkkosivujen hankintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Myös liikuntapuistotapahtuma kesällä 2020 perutaan todennäköisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.