Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ristiinan alueen markkinointiesite / Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2019-389

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinasta ei tällä hetkellä ole juurikaan tietoa tarjolla potentiaalisille muuttajille tai vapaa-ajanasukkaille. Graafikko Jyri Alanne kävi Ristiinan aluejohtokunnan valmistelutyöryhmän kokouksessa 4.2.2019 kertomassa työstään Suomenniemi -esitettä varten. Alanne taittoi esitteen, suunnitteli ulkoasun ja käsitteli esitteen kuvat. Esitteen artikkelit kirjoitti ja myös valokuvauksen toteutti pääosin freelance-toimittaja Elina Jäntti. Alanne ehdotti, että Ristiinan alueen palveluista, aktiviteettimahdollisuuksista ja harrasteista voisi tehdä vastaavan esitteen kuin Suomenniemelle tehtiin.

Suomenniemen esitteen osalta on kiitelty etenkin esitteen alussa olevaa karttaa. Alueen palvelut ja yritykset voisivat olla esiteltyinä tavalla, joka puhuttelee kesäasukkaita, potentiaalisia muuttajia ja muutoin alueesta kiinnostuneita, etenkin lapsiperheitä.

Mikäli esitettä alettaisiin suunnitella, on mietittävä tarkoin esitteen kohderyhmä, tarkoitus ja sisältö. Mikkelin kaupungin viestintälinja on hyvä pitää mielessä ja tehdä yhteistyötä kaupungin viestintätiimin kanssa. Yhteistyökumppaneina on hyvä pitää mielessä myös VisitMikkeli.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan alueen omaa markkinointiesitettä. Esitteen laatimista varten perustetaan työryhmä, joka toimii yhteistyössä esitteen tekemistä varten valittavien ammattilaisten, kuten graafikon, toimittajan ja valokuvaajan kanssa. Aluejohtokunta keskustelee työn kilpailuttamisesta. Ristiinan aluejohtokunta varaa markkinointiesitteen toteuttamista varten 5000 euron määrärahan.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta valitsee markkinointiesite -työryhmään Tarja Pönniö-Kanervan (poissaolevana valitaan ehdollisena), Petri Tikkasen, Ari Hämäläisen ja Jaana Vartiaisen.

Ristiinan aluejohtokunta varaa markkinointiesitteen toteuttamista varten 5000 euron määrärahan.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin viestintä/viestintäpäällikkö Heidi Hänninen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16