Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ristiinan Reserviläiset ry:n kohdeavustushakemus, jatkokäsittely

MliDno-2018-285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Reserviläiset ry on hakenut Ristiinan aluejohtokunnalta 2150 euron kohdeavustusta kahden laiturin, saunan lauteiden ja lattiaritilöiden uusimista varten yhdistyksen kesämökille Majakalliolle. Hakemus koskee ostettavien remonttitarpeiden summaa ja työ on tarkoitus tehdä talkoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta myöntää Ristiinan Reserviläiset ry:lle kohdeavustusta enintään 1200 euroa toteutuneita kustannuksia yhden laiturin, saunan lauteiden ja lattiaritilöiden uusimista varten yhdistyksen kesämökille Majakalliolle takautuvasti luotettavia tositteita vastaan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Kolmisoppi nosti esille, että Ristiinan Reserviläiset ry:n vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavasti:  ”Majakallion myyntiä jatketaan mikäli kauppa alkaa käymään, ellei niin vuokrausta jatketaan.”

Jenni Kolmisoppi esitti, että avustushakemus jätetään pöydälle ja yhdistykseltä pyydetään lisäselvitystä myyntiaikeista. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jenni Kolmisopin ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Reserviläiset ry on hakenut Ristiinan aluejohtokunnalta 2150 euron kohdeavustusta kahden laiturin, saunan lauteiden ja lattiaritilöiden uusimista varten yhdistyksen kesämökille Majakalliolle. Hakemus koskee ostettavien remonttitarpeiden summaa ja työ on tarkoitus tehdä talkoilla.

Kohdeavustushakemusta käsiteltiin Ristiinan aluejohtokunnan kokouksessa 19.12.2018. Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Kolmisoppi nosti esille, että Ristiinan Reserviläiset ry:n vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavasti: ”Majakallion myyntiä jatketaan mikäli kauppa alkaa käymään, ellei niin vuokrausta jatketaan.” Avustushakemus jätettiin pöydälle ja yhdistykseltä pyydettiin lisäselvitystä myyntiaikeista.

Ristiinan aluejohtokunnan Ristiinan Reserviläiset ry:ltä saaman lisäselvityksen mukaan yhdistys ei ole aktiivisesti pyrkinyt myymään Majakallion kesämökkiä, ja yhdistyksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaan yhdistys pyrkii paikan myymisen sijaan kattamaan Majakallion kustannuksia mökkiä vuokraamalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunnan Ristiinan Reserviläiset ry:ltä saaman lisäselvityksen perusteella aluejohtokunta ei näe ongelmaa yhdistyksen tukemisessa avustuksella. Ristiinan aluejohtokunta myöntää Ristiinan Reserviläiset ry:lle kohdeavustusta enintään 1200 euroa toteutuneita kustannuksia yhden laiturin, saunan lauteiden ja lattiaritilöiden uusimista varten yhdistyksen kesämökille Majakalliolle takautuvasti luotettavia tositteita vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ristiinan Reserviläiset ry/sihteeri Juhani Pöntinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16