Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ristiinan taajamametsien hoitosuunnitelmaluonnos

MliDno-2017-2487

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsät ja vesialueet yksikön yhtenä vuoden 2017 tavoitteena oli valmistella Ristiinan taajamametsien hoitosuunnitelma. Projekti aloitettiin yhteistyössä XAMK:n metsätalouden laitoksen kanssa syksyllä 2016. Metsätoimen toimeksiannosta metsätalousinsinööriopiskelijat selvittivät kyselytutkimuksen avulla ristiinalaisten mielipiteitä ja toiveita lähimetsien hoidosta. Kesällä 2017 opinnäytetyönä tehtiin metsien puustoinventoinnit, hoitoluokitus ja toimenpide-ehdotukset sekä selvitettiin alueen muinaismuistolain mukaiset kohteet ja arvokkaat luontokohteet.

Metsät ja vesialueet yksikkö pyytää Ristiinan aluejohtokunnan lausuntoa Ristiinan taajamametsien hoitosuunnitelmaluonnoksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa Ristiinan taajamametsien hoitosuunnitelmaluonnoksesta.

Päätös

Aluejohtokunta esittää harvennushakkuita tehtäväksi ylä- ja alaharvennuksilla (erirakenteinen metsänkasvatus) Tämä olisi parempi maisemanhoidon ja virkistyskäytön kannalta. Muulta osin aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa Ristiinan taajamametsien hoitosuunnitelmaluonnoksesta.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue Annamari Huttunen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.