Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kitereen yksityistien muuttaminen yleiseksi tieksi

MliDno-2019-2095

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

" yksityistiellä sellaista ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus; " (yksityistielaki 560/2018, § 3)

Kitereen yksityistiellä on 40 km/h nopeusrajoitus. Liitteenä olevan raportin mukaan tiellä mitataan lähes 120 km/h nopeuksia. 80,64 % ajajista rikkoo nopeusrajoitusta.

28.5-11.6.2018 välisenä aikana (2 vk) tiellä liikkui yhteenä 3 223 ajoneuvoa. Tunnin aikana tiellä liikkui 47 ajoneuvoa. Yksityistien tiekuntaan kuuluu noin 20 tontinomistajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle, että Mikkelin kaupunki muuttaa Kitereen yksityistien yleiseksi tieksi seuraavin perustein:

  • Kitereentiellä on paljon muitakin käyttäjiä kuin tien varrella asuvat. "Muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuva yksityistien käyttäminen säännöllisiin ja tilapäisiin kuljetuksiin, säännölliseen kulkemiseen sekä tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävän toimintaan on luvanvaraista. Lupaa tien käyttämiseen ei kuitenkaan tarvita jokamiehenoikeuden nojalla tapahtuvaan kulkemiseen tai välttämättömien viranomaistehtävien tai postilain (415/2011) mukaisen yleispalvelun toteuttamisen edellyttämään tienkäyttöön." (yksityistielaki 560/2018, § 28)
  • Kitereentien ajonopeudet ovat nousseet vaarallisen korkeiksi. Tiekunnan jäsenistä on kohtuutonta joutua maksamaan hidasteiden tm. rakentaminen muun kuin oman tienkäytön vuoksi.
  • Kaavoitetut tontit Kitereentiellä eivät ole samanarvoisessa asemassa verrattuna tontteihin, joihin tullaan Huumontien kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, tekninen johtaja, kaupungininsinööri, Kitereen yksityistien tiekunta, kaavoituspäällikkö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.