Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Eslin Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke syksylle 2019 / Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2018-2422

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke järjestetään Ristiinassa paritanssiohjauksen ja laviksen muodossa. Alla esittely hankkeesta.

"Hei hyvä liikunnan ja tanssin ystävä,                                                                                              

Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi) suunnittelee ensi syksylle 2019 alkavaksi Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanketta.

Toiminta-alueena on Veej’jakaja ry:n alue: Mikkeli (pois lukien ydinkeskusta), Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala. Veej’jakaja ry on maaseudun kehittämisyhdistys ja Leader-toimintaryhmä.

Tanssin taikaa ja tasapainoa tarjoaa monipuolista tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulle. Tavoitamme eri-ikäiset kuntalaiset yhteisten tapahtumien ja kurssien kautta.  Yhteistyössä on mukana paikallisia toimijoita, vahvistettuna tanssin ammattilaisilla ja pitkän linjan harrastajilla. Tanssi ja tanssiliikunta tuodaan monipuolisella kirjolla lähelle maaseudun asukkaita – tanssien kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia! Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Nyt on aika tehdä ennakkoilmoitus, jos kiinnostuit Tanssin taiasta ja tasapainosta.  Laita minulle viestiä 7.11.2018 mennessä jos tanssi tuntuu sopivalta ja toivotulta harrastukselta teidän omalle kylälle tai kaupunginosalle?

Hankehakemus tehdään tämän vuoden puolella ja jos rahoitus järjestyy, niin toiminta käynnistyy ensi syksynä. Yhteistyömuotoihin ja yksityiskohtiin yms. palataan, kun hankkeen toteutuminen varmistuu.

Annan mielelläni lisätietoja!

Mikkelissä 29.10.2018

Tanssillisin terveisin Mari Kurtti, ESLI"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää maksaa salivuokrasta syntyneet kustannukset Kisakaaren käytöstä. Kustannukset ovat yhteensä 100,00 €.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:

” Kuomiokoskenalueen kyläyhdistys maksaa aluejohtokunnalle syntyneet kustannukset jälkikäteen kurssimaksuista”. 

Puheenjohtaja täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuomiokoskenalueen kyläyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00