Rakennuslautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Oikaisuvaatimus rakennusluvasta 17-0010-A, Aurinkoniemi 491-430-20-5, Heikki Damski

MliDno-2017-309

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Joel Kanervo on Pekka Kanervon valtuuttamana tehnyt 31.1.2017 oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 17.1.2017 § 13, jolla Heikki Jukka Ilari Damskille on myönnetty lupa lomarakennuksen rakentamiseen Liukkolan kylän Aurinkoniemen tilalle 491-430-20-5 osoitteessa Kellosalmentie 17 c. Pekka Kanervo omistaa naapuritilan, joten hänellä on oikeus hakea muutosta päätökseen. Liitteenä oleva oikaisuvaatimus on jätetty sähköpostilla Mikkelin kaupungin kirjaamoon 31.1.2017 klo 22.33. Päätökseen liitetyn ohjeen mukaisesti oikaisuvaatimus on jätettävä 31.1.2017 klo 16.00 mennessä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupapäätökset annetaan aina julkipanon jälkeen. 16.1.2017 nähtäville asetetun julkipanon mukaan viimeinen muutoksenhakupäivä on 31.1.2017 eikä kellonaikaa ole julkipanossa esitetty, joten oikaisuvaatimuksen on katsottava saapuneen säädetyn 14 päivän määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, että Damskin suunniteltu 53 m2:n kokoinen lomarakennus on kaupungin rakennusjärjestyksen ja maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena liian lähellä rantaa ja rakennuspaikka on liian pieni kyseisen hakemuksen mukaisen rakennuksen rakennuspaikaksi. Poikkeamista luvan myöntämisen edellytyksistä ei voida pitää Kanervon mukaan vähäisenä ja vaatimuksena on päätöksen kumoaminen. Kanervo on vedonnut maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun ja siihen, että päätös aiheuttaisi luottamuksensuojaperiaatteen mukaisesti sen, että jatkossa kaikki 53 m2:n kokoiset rakennukset saa rakentaa 15 metrin etäisyydelle rannasta.

Luvan hakijalle on varattu tilaisuus antaa oma vastineensa oikaisuvaatimuksen johdosta. Liitteenä oleva vastine on saapunut 1.2.2017 rakennusvalvonnan sähköiseen lupapalveluun. Luvanhakija on perustellut poikkeamista sillä, että kyseisellä rakennuspaikalla on poikkeuksellisen pitkä rantaviiva ja tilan muoto on hyvin kapea. Luvanhakija vetoaa maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun rakennusoikeuden suhteen. Yleiskaavassa on määritetty rakennusoikeus ja heillä on oikeus saada käyttää sallittu oikeus.

Päätöksen perustelu:

Kiinteistö, jolle lupaa on haettu, on vuonna 2010 vahvistetun oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen lomarakennuksen rakennuspaikka. Yleiskaavan mukaan ennen vuotta 2002 rakennetuilla 1000 - 2999 m2 :n kokoisilla rakennuspaikoilla rakennusoikeus on 120 m2. Damskin rakennuspaikalle on myönnetty rakennusluvat vuonna 1975 rantasaunalle ja vuonna 1976 aitalle. Jo rakennettu ja tällä luvalla rakennettava kerrosala on yhteensä 90 m2 eikä sallittua rakennusoikeutta ylitetä. Yleiskaavassa oleva määräys rakennuspaikan 3000 m2 :n vähimmäispinta-alasta koskee vain uusia rakennuspaikkoja.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen luvun 5.1 mukaan enintään 120 m2:n kokoinen lomarakennus tulee sijoittaa 30 metrin päähän rannasta ja sijainnin tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Damskin lupahakemusta on käsitelty 28.9.2016 rakennuslupatyöryhmässä, jossa on ollut mukana kaavoituksesta ja poikkeamisluvista vastaavan Mikkelin kaupunkisuunnittelun edustajat. Hakemusta on kokouksessa puollettu. Rakennustarkastajat ovat suorittaneet maastokäynnin lupavalmistelun yhteydessä. Maastokäynnin yhteydessä on selvitetty olemassa olevien rakennusten paikat, maasto-olosuhteet sekä olemassa oleva suojapuusto.

Rakennuspaikalla on pitkä ja vaihteleva rantaviiva ja tontilla rantaviivaa on länteen sekä pohjoiseen. Rakennuspaikan syvyys pohjoissuunnassa on kapeimmillaan noin 32 metriä. Ellei poikkeamista myönnettäisi, ei rakennuspaikalle olisi mahdollista rakentaa kuin sauna eikä lainkaan varsinaista lomarakennusta. Kuitenkin kaavoittaja on yleiskaavassa osoittanut tämän lomarakennuspaikaksi. Koska rakennusjärjestys on vain kaavoja täydentävä säännöstö, on siinä olevasta etäisyysvaatimuksesta poikkeaminen perusteltua kaavan mukaisen rakentamisen mahdollistamiseksi.

Rakennettava 53 m2:n kokoinen lomarakennus on sijoitettu olemassa olevien rakennusten sijainnista määräytyvän paloturvallisuusetäisyyden, maasto-olosuhteiden ja tieyhteyden mukaan sille etäisyydelle rantaviivasta kuin se on käytännössä järkevästi toteutettavissa. Rakennuksen etäisyys rannan vastaiseen kiinteistön takarajaan pohjoissuunnassa on 9 metriä. Niemen kärkeen pohjoissuunnassa matkaa on noin 39 metriä ja länteen etäisyys rannasta on 27 metriä. Pohjoisen puolella oleva lahdenpohjukka ulottuu noin 15 metrin päähän rakennuksesta, mutta tällaisten poukamien kohdalla etäisyysvaatimuksiin ei ole suhtauduttu yhtä tarkasti kuin tasaisen rantaviivan kohdalla. Luvan ehtoihin on lisätty vaatimus siitä, että rakennuspaikan suojapuustoa kapeimmalla tontin osalla tulee säilyttää. Rakennuksen väritys on tumma, joka ei erotu maisemassa. Vesijohtoja tai jätevesijärjestelmää rakennukseen ei ole esitetty rakennettavaksi, joten vesistölle ei ole haittaa rakennuksen sijoituksesta.

Naapurikiinteistöjen rakentamiseen tai käyttöön rakennuksen sijainnilla tai koolla ei ole vaikutusta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän käsitys siitä, että hyväksytyllä päätöksellä muodostuisi tulkintalinjaus siitä, että kaikille 53 m2 :n kokoisille rakennuksille tulisi jatkossa myöntää lupa 15 metrin etäisyydelle rannasta, on virheellinen koska poikkeamiset on käsiteltävä aina tapauskohtaisesti ja poikkeusten myöntämiselle tulee olla hyväksyttävät perusteet. Se, että jollekin hakijalle on myönnetty poikkeaminen tietystä määräyksestä, ei tarkoita, että kaikilla muilla olisi automaattisesti oikeus samaan poikkeamiseen. Maanomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen kohtelu toteutuu tässä tapauksessa, sillä maaston ja rakennuspaikan muodosta johtuvin edellytyksin vastaavissa tapauksissa Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt maankäyttö- ja rakennuslain § 175 mukaisesti rantaetäisyyksistä vähäisiä poikkeamisia rakennusluvan yhteydessä.

MRL 171 § mukaan poikkeamiseen tulee olla erityiset syyt, jotka tässä tapauksessa ovat seuraavat:

  • rakennus sijoittuu yleiskaavan mukaiselle lomarakennuksen rakennuspaikalle

  • rakennuksen sijoitus poikkeaa rakennusjärjestyksen mukaisesta rantaetäisyysvaatimuksesta, mutta yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden käyttäminen olisi mahdotonta ilman tätä poikkeamista.

MRL 172 § mukaisesti poikkeaminen ei  aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle suunnittelulle, koska rakennuksen sijoitus ei millään tavalla rajoita naapurikiinteistöjen mahdollista rakentamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää hylätä johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 17.1.2017 § 13 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja pitää myönnetyn rakennusluvan voimassa muuttamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Kanervo/Joel Kanervo, Heikki Damski

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, valitusoikeus on myös viereisen ja vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon (maankäyttö- ja rakennuslaki 198 §).

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.