Rakennuslautakunta, kokous 29.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 15-0619-A, Häkkinen Jarkko

MliDno-2015-2069

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Jarkko Ilmari Häkkinen on tehnyt rakennuslautakunnalle oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 621/22.9.2015, jolla on hylätty Häkkisen rakennuslupahakemus asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi Mikkelin kaupungin Sairilan kylän tilalle Marokonranta RN:o 1:3. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa. Siinä vaaditaan rakennuslautakuntaa kumoamaan hylkäävän päätöksen ja myöntämään Häkkiselle rakennusluvan hakemuksen mukaisesti.

Jarkko Häkkinen on Mikkelin rakennusvalvontaan 3.8.2015 saapuneella rakennuslupahakemuksella hakenut rakennuslupaa 99 kerrosneliömetrin suuruisen yksikerroksisen asuinrakennuksen ja 69 kerrosneliömetrin suuruisen harrastetilan rakentamiseen tilalle Marokonranta RN:o 1:3 (kiinteistötunnus 491-419-1-3).

Lupahakemuksen liitteenä olevan asemapiirustuksen mukaan asuinrakennus on merkitty sijoitettavaksi noin 75 metrin etäisyydelle Iso-Visainen järven rannasta.

Kiinteistöinsinööri Jari Ahonen ja rakennustarkastaja Juha Häyrinen suorittivat 16.9.2015 maastokäynnin hakemuksen mukaisella kiinteistöllä sen seikan arvioimiseksi sijaitsivatko hakemuksen mukaiset rakennukset ranta-alueella. Suoritetulla maastokatselmuksella ilmeni selkeästi se, että hakemuksen mukaiset rakennukset sijaitsivat ranta-alueella

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentin mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Hakemuksen mukaiselle alueelle ei ole laadittu edellä mainitun lainkohdan mukaista asema- tai yleiskaavaa.

Hakemukseen suostuminen tarkoittaisi hakemusten mukaisten rakennusten rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentin mukaiselle vesistön ranta-alueelle.

Se, että luvanhakijalle on mahdollisesti aiheutunut kustannuksia lahjaveron, kiinteistönmuodostamiskulujen ym kautta, ei voi vaikuttaa rakennusluvan myöntämisperusteisiin, vaikka hakija olisikin suorittanut toimenpiteitä hyvässä uskossa viranhaltijalta saamiensa tietojen perusteella. Suunnitellulla rakennuspaikalla käyneen rakennustarkastajan sähköpostiviesti ei ole rakennuslupa tai muutenkaan viranomaista sitova asiakirja vaan kyseisen viranhaltijan oma näkemys siitä, miten alueelle voi rakentaa. Saadun selvityksen mukaan tuossa vaiheessa talon sijoituspaikaksi oli katsottu rannalla olevan ja jo rakennetun lomarakennuspaikan takana olevaa kohtaa (pyykin 12 ja tilustien välinen alue) tilasta Kivioja RN:o 1:396. Rakennuslupahakemuksessa tällä kohta olikin talousrakennus ja asuinrakennuksen paikka oli muutettu kaakkoon päin niin, että olemassa oleva rakennuspaikka ei enää jäänyt suunnitellun asuinrakennuksen ja rannan väliin. Näin sijoitettuna rakentamisen ei missään tapauksessa voi katsoa olevan ranta-alueen ulkopuolella. Hakemus ei siis vastannut sitä, mitä paikalla käyneelle rakennustarkastajalle oli esitetty ja tämän sähköpostiviesti perustui tuohon aikaisemmin esitettyyn paikkaan. Muutenkin rakennusluvan myöntämisestä päättää johtava rakennustarkastaja eikä hän ole sidottu asiaa valmistelleiden henkilöiden näkemyksiin.

Jarkko Häkkinen on kielteisen päätöksen jälkeen hakenut poikkeamislupaa, jonka ratkaisee Etelä-Savon ELY-keskus. Kaupunki ei lausunnossaan puolla hakemusta. Rakentamisen katsotaan sijoittuvan ranta-alueelle ja hakemus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n mukaisia edellytyksiä vaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä asettaa ranta-alueen maanomistajat eriarvoisen asemaan. Kiviojan tilasta on jo muodostettu yli kaksinkertainen määrä rantarakennuspaikkoja kaupungin noudattamaan mitoitustaulukkoon verrattuna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää hylätä johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 621/22.9.2015 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta kumota päätöstä tai muuttaa sen ehtoja.

Päätös

Hyäksyttiin.
Merkittiin, että Jarmo Mynttinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Jarkko Häkkinen/asianajaja Antti Suhonen