Rakennuslautakunta, kokous 29.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 13-0160-B, Kiinteistö Oy Anttolan Säästökeskus

MliDno-2015-1890

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rauno ja Birgitta Tikkunen sekä Antti ja Riitta Antikainen ovat tehneet rakennuslautakunnalle oikaisuvaatimukset johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 539/1.9.2015, jolla Kiinteistö Oy Anttolan Säästökeskukselle on myönnetty rakennuslupa Anttolan kylän tilalla  Säästölä RN:o 1:918 olevan liikerakennuksen muutos- ja laajennustöille. Tikkuset samoin kuin Antikaiset omistavat kiinteistön rakennuspaikkaan rajoittuvan Kauppakujan toisella puolella, joten heillä on oikeus hakea muutosta lupapäätökseen. Oikaisuvaatimukset on tehty säädetyn määräajan kuluessa. Kiinteistö Oy Anttolan Säästökeskukselta on tullut vastine oikaisuvaatimusten johdosta.

Tikkusten oikaisuvaatimuksessa vaaditaan ensisijaisesti rakennusluvan hylkäämistä kokonaisuudessaan ja toissijaisesti lupaehtojen muuttamista. Antikaiset yhtyvät Tikkusten oikaisuvaatimukseen ja vaativat ensisijaisesti rakennusluvan hylkäämistä kokonaisuudessaan. He vaativat myös sen selvittämistä, kuinka huoltoliikenne heidän tontilleen (tilalleen) järjestetään, jos luvanhakija velvoitetaan estämään läpiajoliikenne Kauppakujalla.

Toissijaisesti on vaadittu muun kuin kevyen liikenteen siirtämistä Kauppakujalta Mikkelintielle tai määräysten antamista siitä, milloin Kauppakujaa saa käyttää raskaan liikenteen liikennöintiin ja asettaa ohjearvot sisämelulle, lastauslaiturin ja jäteastioiden siirtämistä Mikkelintien puolelle tai rakennuksen koillispäätyyn sekä jäähdytyslaitteiston ja muun ääntä pitävän kiinteistötekniikan sijoittamista Mikkelintien puolelle tai ohjearvojen määräämistä sisämelulle.

Oikaisuvaatimuksissa vaatimusta rakennusluvan hylkäämisestä on perusteltu sillä, että myönnetty rakennuslupa on Anttolan kirkonkylän osayleiskaavan vastainen. Osayleiskaavaan on merkitty kanavavaraus ja tila, jolle rakennuslupa on myönnetty, sijoittuu suurelta osalta tuon kanavavarauksen alueelle. Kaavamääräysten mukaan tälle alueelle saa rakentaa satamatoimintoihin liittyviä palvelutiloja, pysäköintialueita jne.

Anttolan kirkonkylän osayleiskaavassa oleva määräys kieltää kanavalle varatulla alueella muun kuin satamatoimintoihin liittyvien palvelutilojen, pysäköintialueiden jne rakentamisen. Kaavatekstissä on sanottu, että tämä määräys on voimassa myös asemakaava-alueella. Määräys on siinä mielessä erikoinen, että se johtaa ristiriitaan alueen asemakaavan kanssa. Kaavahierarkiassa asemakaava on aina vahvempi kaava kuin yleiskaava. Yleiskaava on tarkoitettu noudatettavaksi siellä, missä ei ole yksityiskohtaisempaa kaavaa ja samoin sitä tulee noudattaa laadittaessa tai muutettaessa samalla alueelle asemakaavaa tai muuta yksityiskohtaista kaavaa. Yleiskaavalla ei voi kumota vahvemman kaavan kuten asemakaavan määräyksiä, vaan yksityiskohtainen kaava tulee muuttaa yleiskaavan mukaiseksi. Mikäli näin ei tehdä, tulee ristiriitatilanteessa noudattaa alueella voimassa olevaa asemakaavaa tai muuta yksityiskohtaista kaavaa. Anttolan kirkonkylän osalta asemakaavaa ei ole muutettu osayleiskaavan mukaiseksi.

Rakennuslupa on myönnetty muutamaa vähäistä poikkeamaa lukuun ottamatta voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Mikkelin kaupunginhallitus on päätöksellään 27.5.2013 todennut, ettei osayleiskaavassa oleva kanavavaraus estä haetun rakennusluvan myöntämistä. Kanavan toteuttamista ei katsota realistiseksi, joten merkintä ei ole enää ajankohtainen ja tultanee aikanaan poistamaan vuonna 2003 hyväksytystä osayleiskaavasta, kun se saatetaan ajan tasalle. Kaupunginvaltuusto on 13.10.2014 kyseistä kanavaa koskevan valtuustoaloitteen johdosta päättänyt, että kaupunki käynnistää osayleiskaavan ja asemakaavan muutamisen ja että kanavavaraus poistetaan osayleiskaavasta. Anttolan kirkonkylän asemakaavaan kanavavarausta ei ole merkitty. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kannat osoittavat myös sen, ettei asemakaavan ajantasaisuutta ole tältä osin syytä epäillä, vaikka se onkin ristiriidassa uudemman osayleiskaavan kanssa. Pelkästään sillä perusteella, että suunniteltu rakentaminen olisi ristiriidassa kanavavarausta koskevien yleiskaavamääräysten kanssa, ei tule enää rajoittaa rakentamista tällä alueella. Tällainen rajoittaminen olisi maanomistajien kannalta kohtuutonta ja tuottaisi heille huomattavaa haittaa.

Vaadittua lastauslaiturin ja huoltoliikenteen siirtämistä rakennuksen toiselle puolelle, Mikkelintien varteen, on selvitetty. Liikenneturvallisuussyistä tämä vaihtoehto ei ole mahdollinen. Rakennus rajoittuu tällä puolella tiealueeseen ja kevyen liikenteen väylään. Ajo lastauslaituriin ja siitä pois tapahtuisi kirkonkylän pääväylän vieressä olevaa kevyen liikenteen väylää pitkin ja kuorman purku kookkailla ajoneuvoilla osittain kevyen liikenteen väylällä. Jakeluautoja jouduttaisiin myös peruuttamaan näillä väylillä. Nämä seikat aiheuttaisivat huomattavan turvallisuusriskin muulle liikenteelle. Luvan mukaiselle lastauslaiturille peruuttaminen tapahtuu kiinteistön omalla alueella. Kiinteistön luoteispään pysäköintialueella ei ole riittävästi tilaa lastauslaiturille ja huoltoajolle ja lastauslaiturin sijoittaminen sinne vaatisi poistamaan suuren osan pysäköintipaikoista.

Myös oikaisuvaatimuksen tekijöiden kiinteistöjen huoltoliikennettä, kuten jätekuljetuksia, hoidetaan Kauppakujan kautta vastoin nykyisiä liikennemerkkejä. Hakijalta saadun selvityksen mukaan uuden rakennuksen huoltoliikenne voidaan järjestää niin, että se tapahtuu vain aamu- ja päiväaikaan, jolloin mahdollinen meluhaitta rajoittuu vain näihin aikoihin. Tämä voidaan huomioida myös Kauppakujan liikennemerkeissä, mutta rakennusluvan ehdoksi sitä ei voi ottaa.

Jäähdytyslaitteiden aiheuttama ääni saadaan selvityksen mukaan suunnattua ylöspäin, jolloin haitta naapurikiinteistöille jää mahdollisimman vähäiseksi. Tarvittaessa ääntä voidaan vielä suunnata seinäkkeillä. Uutta tekniikkaa hyödyntävät laitteet tuottavat vähemmän ääntä kuin rakennuksen seinustalla nyt olevat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimukset, koska niissä ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta kumota johtavan rakennustarkastajan päätöstä § 539/1.9.2015 tai muuttaa sen ehtoja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rauno ja Birgitta Tikkunen, Antti ja Riitta Antikainen, Kiinteistö Oy Anttolan Säästökeskus