Rakennuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Rakennuslautakunnan talousarvioesitys 2016

MliDno-2015-1695

Kuvaus

Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla.

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa: Kukin lautakunta ja toimiala ottaa vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:

1. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota.

2. Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkoissa on huomioitu palkankorotusvaraus 1,2 % vuodelle 2016 sekä lomarahavaraus 5.5 %.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 8.6.2015 § 208. Rakennuslautakunnan ulkoinen raami on seuraava:

Tulot 1 513 000 euroa

Kulut 1 224 000 euroa

Tkate    289 000 euroa

Raami alitettiin sekä tulojen että kulujen osalta johtuen mm. jätehuollon viranomaispalvelujen menojen pienenemisestä. Vastaavasti Metsäsairila Oy:n laskutus tältä osin pienenee. Myös muita tuloja ja kuluja on tarkasteltu vuoden 2015 toteutumia sekä arvioituja lupamääriä vastaaviksi.

Rakennuslautakunnan ulkoinen talousarvioesitys:

Tulot 1 423 200 euroa (ero raamiin -89 800 euroa)

Kulut 1 085 900 euroa (ero raamiin - 138 100 euroa)

Toimintakate 337 300 euroa (ero raamiin + 48 000 euroa)

Talousarvioesitys ulkoiset ja sisäiset yhteensä:

Tulot 1 437 200 euroa

Kulut 1 178 000 euroa

Toimintakate 259 200 euroa

Rakennuslautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille.

Henkilöstöä koskevassa osassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2016-2018, henkilömäärän kehitys 2015-2018 sekä koulutussuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä lähettää esityksen lausunnolle aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon..

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut/Viskari ja Laitinen