Rakennuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan valintapäätöksestä

MliDno-2015-935

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola on päätöksellään § 14/11.8.2015 valinnut rakennusvalvonnan rakennustarkastajan virkaan talonrakennusteknikko Janne Hämäläisen ja varasijalle talonrakennusteknikko Lasse Kumpulaisen.

Virkaa hakenut Hannu-Pekka Honkanen on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut 25.8.2015. Viran hakijana Honkasella on oikeus hakea muutosta päätökseen ja oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimus on toimitettu lautakunnan jäsenille sähköisesti.

Oikaisuvaatimuksessa Honkanen vaatii, että hänet on muihin verrattuna ylivertaisena hakijana nimettävä rakennustarkastajan virkaan. Vaatimusta Honkanen on perustellut seuraavasti. Hän on koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella ylivertainen muihin hakijoihin verrattuna. Kumpikaan valituista ei täytä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa rakennustarkastajalle asetettua pätevyysvaatimusta eikä heihin voi soveltaa asetuksen siirtymäsäännöstä. Hakijoista tehdyssä yhteenvedossa ei mainita kaikkea Honkasen ilmoittamaa työkokemusta. Hakijoista ei ole tehty asianmukaista hakijavertailua tai ansiovertailua. Päätöstä ei ole perusteltu asianmukaisesti. Honkasta on syrjitty valintaprosessissa.

Hannu-Pekka Honkasen talonrakennuksen teknikon tutkinto on sama kuin virkaan ja varasijalle valituilla. Se,että Honkanen on esittänyt todistuksia erilaisista lyhyistä rakennusalan kursseista, seminaareista ja vastaavista, joihin hän on osallistunut, ei vielä osoita, että hän olisi saanut sellaisen koulutuksen, joka olisi merkittävästi parempi kuin muilla. Ympäristönsuojelun, hallinto-oikeuden tai hallintotieteen opintoja ei ole laskettu rakennustarkastajan virkaa täytettäessä eduksi, koska näistä ei ole olennaista hyötyä rakennustarkastajan virkatoimien hoitamisessa. Ympäristönsuojeluun liittyvistä tehtävistä vastaa kaupungin ympäristöpalvelut ja hallinto- ja oikeudellisia asioita varten teknisellä toimella on rakennusvalvonnan tulosalueella hallintopäällikkö, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja joka vastaa hallinnollisten asioiden lisäksi myös rakennuslakimiehen tehtävistä.

Honkasen työkokemus rakennustarkastajan virasta on pääosin yli 20 vuoden takaa. Sen jälkeiseltä ajalta hänellä ei ole kuin kahden kuukauden viransijaisuus ja yksi todistus runsaan puolen vuoden pituisesta tehtävästä työmaan rakennusvalvojana. Hän itse kertoo toimineensa 20 vuotta vaativissa rakennus-, kiinteistö- ja lakialan tehtävissä, mutta tästä ei ole esitetty mitään todistuksia edellä mainittuja lukuun ottamatta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 § 3 momentissa on säädetty rakennustarkastajan pätevyydestä seuraavasti: "Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä". Saman asetuksen 108 §:ssä on seuraava siirtymäsäännös: "Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa säädetään, rakennustarkastajana voi toimia ennen tämän asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimitetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset". Rakennustarkastajan virkaan valittavilta edellytettiin vanhan rakennusasetuksen mukaan "teknillisen koulun rakennusosaston talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettua teknikon tutkintoa tai aikaisempaa sitä vastaavaa tutkintoa tai muussa oppilaitoksessa suoritettua sitä korkeampaa rakennusalan tutkintoa". Asetuksen pätevyysvaatimusta tulkitaan yleisesti niin, että kunnan rakennusvalvonnassa tulee olla vähintään yksi tuon pätevyysvaatimuksen täyttävä henkilö rakennustarkastajan virkatehtäviä hoitamassa. Virkanimike voi siis olla muukin kuin rakennustarkastaja. Mikkelin rakennusvalvonnassa asetuksen mukaista rakennustarkastajan virkatehtävää hoitaa johtava rakennustarkastaja. Jos rakennusvalvonnassa on tämän lisäksi muitakin viranhaltijoita, näiden kelpoisuuden voi kunta päättää itsenäisesti eikä asetuksessa edellytettyä korkeakoulututkintoa tarvita riippumatta siitä, onko näiden muiden viranhaltijoiden virkanimike rakennustarkastaja vai jokin muu, kuten esimerkiksi lupa-arkkitehti tai tarkastusinsinööri. Mikkelin kaupunki on päättänyt rakennustarkastajan kelpoisuusehdoista seuraavaa: "Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä riittävä kokemus rakentamiseen liittyvistä tehtävistä". Kelpoisuusvaatimukset eivät ole ristiriidassa asetuksen kanssa ja kaikki hakijat täyttävät nämä vaatimukset.

Päätösotteeseen liitetty yhteenveto hakijoista tulee suoraan Kuntarekry-järjestelmästä ja perustuu niihin tietoihin, joita hakijat ovat itse syöttäneet järjestelmään hakemusta tehdessään. Kun Honkanen ei ole syöttänyt yhteenvedosta puuttuvia tietoja järjestelmään, ei niitä myöskään näy yhteenvedossa. Muut eivät voi niitä sinne lisätä. Kaikki Honkasen esittämät työ- ja opintotodistukset on kuitenkin otettu huomioon hakijoita vertailtaessa ja valintapäätöstä tehtäessä, vaikka ne eivät yhteenvedossa näykään. Osan todistuksistaan Honkanen esitti vasta haastattelutilaisuudessa. Ne, joiden katsottiin voivat vaikuttaa valintapäätökseen, kopioitiin kaupungin toimesta haastattelun jälkeen ja myös ne huomioitiin päätöstä tehtäessä. Järjestelmän tuottamassa yhteenvedossa on aina näkyvissä myös hakijoiden ikä. Se ei kuitenkaan ole ollut valintaperuste.

Hakijoista on tehty asianmukainen vertailu, jonka ydinkohdat on kerrottu valintapäätöksessä. Myös päätöksen perustelut on esitetty selvästi. Keskeiset valintaperusteet käyvät ilmi päätöstekstistä. Hakijoiden ikää ei ole näissä mainittu eikä sitä ole käytetty valintaperusteena toisin kuin oikaisuvaatimuksessa väitetään. Minkäänlaisesta ikä- tai muustakaan syrjinnästä ei päätöksessä ole kyse.

Haastattelut suorittanut ryhmä oli kannastaan yksimielinen, joten siitäkään ei ole kyse, että päätöksen tehnyt johtava rakennustarkastaja olisi suosinut tiettyä tai tiettyjä hakijoita. Honkasen haastattelu kesti ajallisesti hiukan pidempään kuin muiden hakijoiden haastattelut eikä haastattelua jouduttu lopettamaan kesken.

Haastattelun yhteydessä pyrittiin selvittämään myös sitä, kuinka haastatellut pystyvät toimimaan ryhmässä, huomioimaan muut ryhmän jäsenet ja näiden mahdollisesti erilaiset mielipiteet. Mikkelin rakennusvalvonnassa työskentelee 12 vakituista henkilöä ja suuri osa rakennusvalvonnan tehtävistä hoidetaan erilaisissa ryhmissä. Osa henkilökunnasta, myös rakennustarkastajista, työskentelee yhteisissä työhuoneissa. Yhteistyökyky on olennaisen tärkeä edellytys virkatehtävistä suoriutumiseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta hylkää rakennustarkastajan valintaa koskevasta johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 14/11.8.2015 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa mainittua päätöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hannu-Pekka Honkanen